Kul­tur TO­TO SPIL­LER I DØD

De­res dø­en­de ven gik fal­lit, og så ar­bej­de­de ban­det gra­tis for at be­ta­le ho­spi­tals­reg­nin­gen

BT - - R - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

LIVS­GNIST

I et helt år ar­bej­de­de samt­li­ge med­lem­mer af ban­det To­to gra­tis for at be­ta­le ven­nen og eks- bas­si­sten Mi­ke Porca­ros ho­spi­tals­reg­nin­ger. Nu er ven­nen gå­et bort. Og ban­dets su­per­gu­i­ta­rist og su­per­ven Ste­ve Lukat­her for­try­der in­gen­ting.

» Ja, det er sgu ik­ke som i Dan­mark, hvor sy­ge­sik­rin­gen er hver­mand­se­je. Mi­ke var ik­ke med til at skri­ve ret man­ge af vo­res san­ge. Og der­for stop­pe­de hans ind­tæg­ter stort set og­så, da han i 2006 holdt op med at spil­le i ban­det. Ud­over syg­dom­men hav­de Mi­ke des­u­den ud­gif­ter til tre sto­re børn, der hver skul­le ha­ve en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se. Men To­to ind­tjen­te hel­dig­vis til­pas man­ge pen­ge. Og der­for er hans fa­mi­lie i dag gæld­fri, « si­ger Ste­ve Lukat­her uden at ly­de det mind­ste selvg­lad.

Sjæld­ne ro­ck­stjer­ner

An­dre ste­der i ro­ck­bran­chen vil stjer­ner­ne hel­le­re gå i gra­ven end at de­le over­skud­det med hin­an­den. Men så­dan spil­ler de ik­ke i To­to, der net­op har ud­sendt sit før­ste al­bum i ti år og nu for­be­re­der sig på end­nu en tur­né, der brin­ger ban­det til Dan­mark 2. og 3. ju­ni.

» Helt ær­ligt, « si­ger Ste­ve Lukat­her, der ud­over at væ­re én af ro­ck­bran­chens bed­ste gu­i­ta­ri­ster og­så gi­ver nog­le af bran­chens bed­ste og mest hud­løst ær­li­ge in­ter­view.

Be­røm­mel­se og pen­ge

» Da vi var yn­gre, dre­je­de det he­le sig selv­føl­ge­lig om be­røm­mel­se og pen­ge. Men i dag be­ty­der den slags in­gen­ting. Og når vi nu ta­ler om Dan­mark, så vil­le jeg for­la­de USA for al­tid, hvis jeg ik­ke hav­de fi­re børn, som jeg vil­le sav­ne. Sy­ste­met her­ov­re er nem­lig ba­re så fuck­ed- up.

Folk går fal­lit og må for­la­de hus og hjem, for­di de ik­ke kan be­ta­le de­res læ­ge­reg­nin­ger el­ler de­res ho­spi­tals­op­hold. Og sam­ti­dig bru­ger vi ufat­te­li­ge mil­li­ard­be­løb på at byg­ge vå­ben, der kan øde­læg­ge he­le klo­den. Det er vir­ke­lig fuck­e­dup, « si­ger Ste­ve Lukat­her, der si­den vo­res sid­ste snak i 2010 igen er ble­vet go­de ven­ner med sin an­den eks- ko­ne Shawn, som han den­gang net­op var ved at bli­ve skilt fra.

» Li­ge nu er jeg på et fan­ta­stisk sted i mit liv. Jeg op­le­ver ren og ufor­tyn­det lyk­ke, når jeg ser ind i mi­ne børn øj­ne. Jeg er ik­ke fo­rel­sket i no­gen, så jeg kan kon­cen­tre­re mig om mu­sik­ken. Og jeg for­gif­ter ik­ke læn­ge­re min krop med al­ko­hol og an­det. Og der­for har jeg det og­så fy­sisk bed­re end no­gen­sin­de før, « si­ger Ste­ve Lukat­her, der i alt har fi­re børn på hhv. fi­re, syv, 27 og 29 år.

Søn­nen er au­tist

» Min æld­ste søn Tre­vor spil­ler selv i et band. Og selv­føl­ge­lig dre­jer det he­le sig li­ge nu om fest, pi­ger og ro­ck­mu­sik. Og så­dan skal det væ­re. Men helt ær­ligt, så mis­un­der jeg ham ik­ke. For mig be­gyn­der den per­fek­te dag i sen­gen, hvor mi­ne to yng­ste, Lil­li­an på syv og Bod­hi på fi­re, kom­mer ind og hop­per på de­res far. Bod­hi er au­tist, men han fun­ge­rer fint. Og det er bør­ne­nes ufor­fal­ske­de kær­lig­hed, der be­ty­der mest. Mi­ke var og­så om­gi­vet af sin fa­mi­lie, da han gik bort. Og når alt kom­mer til alt, « si­ger Lukat­her, » så kan vi ik­ke for­lan­ge me­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.