To­to har gen­fun­det gni­sten

BT - - R - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ XIV’ ROCK **** **

I 2008 tog Ste­ve Lukat­her den mo­di­ge be­slut­ning: » Hvis det ik­ke er sjovt læn­ge­re, så stop­per vi « . Men nu er To­to hel­dig­vis til­ba­ge. Og be­dømt ud fra san­ge­ne på ’ XIV’ så har Lukat­her og kom­pag­ni i den grad gen­fun­det gni­sten.

Al­le syn­ger for

Gen­dan­nel­sen blev i før­ste om­gang sat i stand for at ind­sam­le pen­ge til eks- bas­sist Mi­ke Porca­ros mas­si­ve ho­spi­tals­reg­nin­ger. Be­sæt­nin­gen var som i gym­na­sie­ti­den i 70er­ne - den­gang grup­pen blev dan­net. Snart var den gam­le spil­leg­læ­de til­ba­ge. Og det er sam­me glæ­de, der nu smit­ter af på de nye san­ge, som he­le ban­det har væ­ret med til at skri­ve.

Me­re end no­gen­sin­de før de­ler dren­ge­ne og­så rol­len som for­san­ger. Samt­li­ge mu­si­ke­re får lej­lig­hed til at skin­ne igen­nem. Og det kan væ­re svært at væl­ge en fa­vo­rit på det­te spr­ud­len­de og le­ge­sy­ge al­bum.

Men trods det svæ­re valg vil jeg pe­ge på tre­klø­ve­ret ’ Burn’, ’ Litt­le Thin­gs’ og ’ Unk­nown Sol­di­er’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.