Nyd de gam­le stjer­ner, mens de er her

BT - - KULTUR -

MIG OG KUL­TU­REN

Den an­den dag tro­e­de jeg, at Elt­on Jo­hn var død. Og plud­se­lig lød al­le hans san­ge end­nu me­re le­gen­da­ri­ske. Ra­dio­en spil­le­de af én el­ler an­den ukendt år­sag Elt­on- sang eft er Elt­on- sang. Og i et an­fald af let pa­nik tro­e­de jeg, at det var så­dan et im­pro­vi­se­ret min­de­pro­gram, for­di den tragi­ske nyhed net­op var tik­ket ind. HEL­DIG­VIS VI­STE DET sig, at Elt­on Jo­hn sta­dig le­ver i bed­ste vel­gå­en­de. Ra­dio­en fejre­de så­mænd ba­re man­dens 68- års fød­sels­dag på for­hånd. Og det fi k mig til at tæn­ke: Vi skal sgu ny­de de gam­le stjer­ner, mens vi har dem. TIL DAG­LIG ER det nem­lig let nok at brok­ke sig over, hvor tit Elt­on Jo­hn så­le­des kom­mer ren­den­de og spil­ler ’ Good­bye Yel­low Bri­ck Ro­ad’ og ’ Cand­le in the Wind’. Men tænk i ste­det hvil­ken ære det er at kun­ne lø­se bil­let og så stå der og ny­de sy­net og ly­den af en va­ske­æg­te ro­ck­le­gen­de - de folk, der har skre­vet og ind­spil­let de san­ge, der dan­ner lydspo­ret til vo­res liv i med­gang og mod­gang. SÅ­LE­DES BLI­VER DET ufat­te­lig stort, når ’ Let it Be’ og ’ Band on the Run’ vil bra­ge ud over dyrsku­e­plad­sen på Roskil­de. Ja, det kan da godt væ­re, at Paul McCart­neys stem­me ik­ke er helt så frisk, som den var i K. B. Hal­len i 1964. Men Be­at­les er én af byg­ge­ste­ne­ne, der har lagt grun­den og in­spi­re­ret al­le de kunst­ne­re, der har be­søgt festi­va­len i de se­ne­ste 44 år. Og når Sir Paul så­le­des ind­ta­ger sce­nen, bør vi an­dre blot spi­le øj­ne­ne op, rul­le lyt­telap­per­ne ud og ny­de øje­blik­ket. Og Paul McCart­ney er ik­ke den ene­ste le­gen­de, der har kurs imod Dan­mark. Le­gen­der kom­mer nem­lig i al­le stør­rel­ser og af­skyg­nin­ger. SÅ­LE­DES BLI­VER DET stort, når har­dro­ck rap- grup­pen Bo­dy Co­unt med Ice- T i front på Co­pen­Hell festi­va­len fy­rer op un­der de­res po­li­tisk ukor­rek­te ’ Cop Kil­ler’. På Skan­der­borg og an­dre ste­der i det dan­ske som­mer­land kan det må­ske væ­re fri­sten­de at ta­ge vo­res hjem­li­ge McCart­ney, ali­as Kim Lar­sen, for gi­vet. Men lad væ­re med det og knald i ste­det helt ud til ’ Svin­get i Sol­rød’. Og når vi nu er i gang med de go­de og de gam­le, så glæd dig og­så til mester­san­ger Tom Jo­nes i Søn­der­borg 6. ju­ni, en af ver­dens bed­ste sangskri­ve­re Ja­ck­son Brow­ne i Ama­ger Bio 18. ju­ni, ja­zz­me­stre­ne Her­bie Han­co­ck & Chi­ck Corea i kon­cert­hu­set 9. juli, blu­es­me­ster Jo­hn May­all ad­skil­li­ge gan­ge i lø­bet af som­me­ren, To­ny Ben­nett sam­men med La­dy Ga­ga i Tivoli 8. juli, den klas­si­ske sangskri­ver Jo­hn Pri­ne på Tøn­der Festi­val og Chic og 10cc til årets smuk­fest. OG FØR VI glem­mer det, så svin­ger go­de gam­le Elt­on jo og­så for­bi Tivoli 6. ju­ni. Og mon han ik­ke spil­ler den ge­ni­a­le ’ Good­bye Yel­low Bri­ck Ro­ad’.

Jour­na­list, ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.