En pud­se­lø­jer­lig mand

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går

Man­ge hu­sker nok sta­dig Olaf Nielsen fra tv’s julekalender ’ Tor­vet’ fra 1981, hvor hans van­dren­de pind af en po­li­ti­mand nid­kært for­fulg­te al­le, der ske­je­de en smu­le ud fra pa­ra­graff er­ne. In­den ju­lestem­nin­gen na­tur­lig­vis ind­fandt sig. Og­så en an­den julekalender – klas­si­ke­ren ’ Jul i Gam­mel­by’ – var han med til at for­gyl­de.

I man­ge år var han fast in­ven­tar i tv’s bør­ne­ud­sen­del­ser. B& U- af­de­lin­gen hav­de et rig­tigt godt øje til pud­se­lø­jer­li­ge Olaf Nielsen og hans di­stræte snak­ke­tøj.

Hans ap­pel til de helt un­ge se­e­re var evi­dent: Han var selv et stort le­ge­barn med uskyl­den, nai­vi­te­ten – og van­vid­det – i be­hold. Han hav­de et man­ge­årigt sam­ar­bej­de med tv- man­den Thomas Win­ding, som og­så brug­te Nielsen i spil­le­fi lmen ’ Mor, jeg har pa­tien­ter’ i 1972 - den ene­ste ho­ved­rol­le blandt de re­la­tivt få, han har spil­let på det hvi­de lær­red. Her spil­ler han en tand­læ­ge, og det er næp­pe en til­fæl­dig­hed, for ved si­den af sku­e­spil­ler­ger­nin­gen ud­dan­ne­de han sig til tand­læ­ge og drev i man­ge år en kli­nik på Fre­de­riks­borg­ga­de i Kø­ben­havn.

Stu­den­ter­revy­er­ne

Det ko­mi­ske ta­lent fol­de­de han ud al­le­re­de i Stu­den­ter­revy­er­ne i de tid­li­ge 1960ere, den­gang de sat­te en helt ny dags­or­den og var et in­ter­es­sant spark ind i ti­dens tra­di­tions­tun­ge te­a­ter – bå­de po­li­tisk og form- mæs­sigt. Tit­ler­ne var ’ Fri­hed er det bed­ste guld’ og ’ Gris på gafl en’. Erik Knudsen, Jesper Jensen, Klaus Rifb jerg og Leif Pan­du­ro skrev, og un­ge Olaf Nielsen var med på sce­nen.

Ab­surd, be­ga­vet hu­mor

Det før­te til, at han blev en del af Col­la­ge­trup­pen, hvor hans sans for den ab­sur­de, be­ga­ve­de hu­mor fi k fri ud­fol­del­se sam­men med blandt an­dre Hans- Chri­sti­an Ægi­di­us og Ulf Pil­gaard.

Som fl ere an­dre af den tids ta­len­ter gled han umær­ke­ligt over i de pro­fes­sio­nel­les ræk­ker, bl. a. på Rid­der­sa­len hos Jyt­te Abild­strøm. På sam­me må­de har han i åre­nes løb lej­lig­heds­vis smø­get den hvi­de kit­tel af sig og er duk­ket op i rol­ler på skær­men i ny og næ – blandt an­det i en klæ­de­lig, se­ri­øs og af­dæm­pet en af slagsen som en af provin­sens man­ge po­li­ti­me­stre i ’ Rej­se­hol­det’, li­ge­som han hav­de en fast rol­le i TV3s stort an­lag­te krimiserie ’ Skjul­te spor’.

Si­de­lø­ben­de har han holdt an­sig­tet ved li­ge i dan­sker­nes be­vidst­hed i en ræk­ke tv- reklamer. Han ud­gav sid­ste år bo­gen ’ Tan­kespring på cy­kel’.

Nem

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Sku­e­spil­ler og tand­læ­ge, Olaf Nielsen fyl­der

i mor­gen 80. Fo­to: Git­te So­fie Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.