Dov­ne hu­le­mænd

BT - - TV - KOMEDIE

De to dov­ne hu­le­mænd, jæ­ge­ren Zed og sam­le­ren Oh, bli­ver for­vist fra de­res stam­me eft er nog­le dum­me fejl­ta­gel­ser. Det sker, da Zed kom­mer til at spi­se af æb­ler­ne på kund­ska­bens træ og Oh, der er fo­rel­sket i pi­gen Ee­ma ( Ju­no Temp­le), for­sø­ger at sco­re hen­de med en sja­kal­dans og ved at gi­ve hen­de køl­le - bog­sta­ve­ligt talt! Nu kom­mer de på en rej­se af epi­ske di­men­sio­ner gen­nem den fj er­ne for­tid og del­ta­ger i - el­ler er vid­ner til - nog­le af de sto­re øje­blik­ke i ver­dens­hi­sto­ri­en. Blandt an­det mø­der vo­res to hel­te de bi­bel­ske fi gu­rer Kain og Abel, sør­ger for at Abra­ham ik­ke får dræbt Isak, og kom­mer på kol­li­sions­kurs med da­ti­dens sto­re ci­vi­li­sa­tion - ro­mer­ri­get! De en­der i So­do­ma, hvor de bli­ver sla­ver sam­men med de­res stam­me, som og­så er ble­vet fan­get. Vil det lyk­kes dem at kom­me fri og red­de de­res folk? I fi l- men spil­ler to af Hol­lywoods sto­re ko­mi­ke­re, Ja­ck Bla­ck og Mi­cha­el Ce­ra, de to al­ter­na­ti­ve hu­le­mænd, der får no­get at se til, da de bli­ver spar­ket

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ud af de­res stam­me. Fil­men er in­stru­e­ret af den gar­ve­de Ha­rold Ra­mis. ( TV 2)

Mi­cha­el Ze­ra og Ja­ck Bla­ck som hu­le­mæn­de­ne Oh og Zed i den ame­ri­kan­ske komedie ” Year One” fra 2009.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.