Kam­pen om tro­nen ’ Game of Thrones’ er op­ta­get i Kro­a­tien, Nor­dir­land, Spa­ni­en og Island ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, HBO- se­ri­ens dan­ske stjer­ne

Game of Thrones er ik­ke som no­gen an­den se­rie

SE­RIE- PRE­MI­E­RE

Dan­ske Ni­ko­laj CosterWal­dau spil­ler én af ho­ved­rol­ler­ne i ver­dens pt. stør­ste tv- se­rie ’ Game of Thrones’. Og når fem­te sæ­son be­gyn­der nat­ten til man­dag, kan du føl­ge med på strea­m­ing­ka­na­len HBO Nor­dic.

Da fjer­de sæ­son slut­te­de, var Ni­ko­la­js ka­rak­ter Ja­mie Lan­ni­ster i en se­ri­øs kat­tepi­ne. Han hav­de hjul­pet sin bror Ty­rion til flugt. Og som ’ tak’ slog bror­mand så de­res far ihjel med en arm­brøst – mens ’ den gam­le’ sad på toilet­tet.

Syv kon­ge­ri­ger

’ Game of Thrones’ er ba­se­ret på en ro­man­se­rie skabt af for­fat­te­ren Ge­or­ge R. R. Martin. Det bruta­le even­tyr fin­der sted i et uni­vers med to kon­ti­nen­ter og syv kon­ge­ri­ger, der al­le kæm­per om tro­nen i Kings Lan­ding.

Hi­sto­ri­en kan vir­ke kom­pli­ce­ret. Men selv­om du ik­ke har fulgt med, så er fem­te sæ­son en fint sted at be­gyn­de. Og selv­om det kræ­ver abon­ne­ment til HBO Nor­dic, så an­be­fa­ler se­ri­ens dan­ske stjer­ne Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau en tur ud i even­tyr­land.

» ’ Game of Thrones’ er ik­ke som no­gen an­den se­rie. Ge­or­ge R. R. Martin har skabt et ut­ro­ligt gen­ne­m­ar­bej­det uni­vers fyldt med tre­di­men- sio­nel­le ka­rak­te­rer. Og så har HBO vir­ke­lig spyt­tet i pro­duk­tions­bud­get­tet, så for­fat­ter­ne har kun­net re­a­li­se­re det­te enor­me uni­vers, « si­ger Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau.

’ Game of Thrones’ fem­te sæ­son er op­ta­get i Kro­a­tien, Nor­dir­land, Spa­ni­en og Island. Og hver af­snit ko­ster 50 mil­li­o­ner kro­ner. HBO NOR­DIC MAN­DAG NAT 03.00 ’ GAME OF THRONES’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.