LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk western fra 1958. ( The Bra­va­dos) Fi­re mænd slog hans ko­ne ihjel, og nu er Jim Doug­lass ude ef­ter hævn. Da Jim fin­der mæn­de­ne, sid­der de i fængsel og ven­ter på at bli­ve hængt. Det lyk­kes imid­ler­tid de fi­re at stik­ke af på vej til gal­gen. Jim sæt­ter ef­ter mæn­de­ne, men snart be­gyn­der han at få skrup­ler. For er det ik­ke moralsk for­kert at gø­re sig selv til mor­der for at fan­ge en mor­der? Med­vir­ken­de: Jo­se­fa Vel­ar­de: Jo­an Coll­ins, Jim Doug­las: Gre­gory Peck og Lee Van Cle­ef, Bill Za­chary: Step­hen Boyd. In­struk­tion: Hen­ry King. DR1 kl. 23.55 Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­fi lm fra 1997. ( Volca­no) Los An­ge­les er vant til jord­s­kælv, men da che­fen for by­ens alarm­cen­ter for na­tur­ka­ta­stro­fer, Mi­ke Ro­ark, ta­ger en uges fe­rie for at væ­re sam­men med sin dat­ter, sker der straks no­get uven­tet. Det bob­ler vold­somt i un­der­grun­den, og snart er en vulkan i ud­brud midt i by­en, og glø­de­n­de la­va­strøm­me træn­ger frem. Med­vir­ken­de: Mi­ke Ro­ark: Tom­my Lee Jo­nes, Amy Bar­nes: An­ne He­che og Kel­ly Ro­ark: Ga­by Hof­f­mann. In­struk­tion: Mick Ja­ck­son. TV 2 kl. 22.55 Au­stralsk komedie fra 1986. ( Cro­co­di­le Dun­dee) Da New York- repor­te­ren Sue Charlton hø­rer om Mi­cha­el Dun­de­es nært- fa­ta­le sam­men­stød med en gi­gan­tisk kro­ko­di­l­le i det vil­de Au­stra­li­en, lok­ker hun ham til Man­hat­tan, hvor al­le fra små­for­bry­de­re og lu­de­re til bedste­bor­ger­ne fal­der for hans rå char­me. Med­vir­ken­de: Cro­co­di­le Dun­dee: Paul Ho­gan, Sue: Linda Kozlowski og Wal­ly Reil­ly: Jo­hn Meil­lon. In­struk­tion: Pe­ter Fai­man. TV3 kl. 20.00 Tysk dra­ma fra 2012. ( Das Traums­chiff – Sin­ga­pur) Ka­pel­la­nen Ro­bert Born har boo­k­et et kryd­stogt til Sin­ga­po­re, hvor han nø­je vil over­ve­je, om han skal fort­sæt­te et liv i cøli­bat – el­ler om han skal gif­te sig med sin hem­me­li­ge el­ske­de, An­drea Westp­hal. Men der ven­ter ham en over­ra­skel­se, for An­drea Westp­hal har og­så boo­k­et sam­me tur. Og de to har ik­ke held til at skju­le, at de er fo­rel­ske­de. Med­vir­ken­de: Kap­ta­jn Paul­sen: Sieg­fri­ed Rauch, Be­a­tri­ce: Hei­de Kel­ler og Dr. San­der: Ni­ck Wil­der. In­struk­tion: Hans- Jür­gen Tö­gel. TV 2 Char­lie kl. 19.10 En­gelsk- ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2010. ( Ki­ck- Ass) Der er in­gen, der læg­ger mær­ke til Da­ve Lizewski, så en dag be­slut­ter han sig for at bli­ve su­per­helt. Han har in­gen su­per­kræf­ter – fak­tisk har han ik­ke rig­tig no­gen kræf­ter over­ho­ve­det – men hvad gør det, når ba­re vilj­en er stærk! Su­per­hel­te­pro­jek­tet bli­ver imid­ler­tid en smu­le ind­vik­let, da Da­ve ren­der i vej­en for et par tjek­ke­de su­per­hel­te- wan­na­be’er, og helt galt går det, da han kom­mer til at ge­ne­re en ma­fi­a­boss. Med­vir­ken­de: Da­ve Lizewski / Ki­ck- Ass: Aa­ron Jo­hn­son, Mr. Lizewski: Gar­rett M. Brown og Mar­ty: Clark Duke. In­struk­tion: Mat­t­hew Vaug­hn. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2006. ( The Pre­sti­ge) London om­kring år 1900. Ef­ter nog­le tragi­ske be­gi­ven­he­der er de to un­ge tryl­le­kunst­ne­re Ro­bert An­gi­er og Al­fred Bor­den­ble­vet fjen­der for li­vet, og de er nu beg­ge be­sat­te af tan­ken om at over­går hin­an­den og væ­re den bed­ste. Så da Al­fred præ­sen­te­rer det mest stor­slå­e­de, mysti­ske og fa­sci­ne­ren­de tri­ck no­gen­sin­de, skabt med hjælp fra den gå­de­ful­de Ni­ko­la Tesla, sæt­ter Ro­bert alt ind på at fin­de hem­me­lig­he­der­ne bag num­me­ret. Med­vir­ken­de: Ro­bert An­gi­er: Hugh Ja­ck­man, Al­fred Bor­den: Chri­sti­an Ba­le og Julia McCul­lough: Pi­per Pe­ra­bo. In­struk­tion: Chri­stop­her No­lan. 6’ eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.