SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Dansk komedie fra 1963. Den stres­se­de di­rek­tør Berg får sit livs af­ten, da tre sø­mænd på land­lov in­va­de­rer hans hjem og la­der som om, at de er den pro­mi­nen­te di­rek­tør Sch­midt med føl­ge. Den ene af de un­ge sø­mænd har nem­lig fo­rel­sket sig i Bergs dat­ter, og det her er li­ge chan­cen for at kom­me tæt på hen­de. Men hvad gør de, når den rig­ti­ge Sch­midt an­kom­mer? Med­vir­ken­de: San­dy: Eb­be Lang­berg, Fru Berg: Hel­le Virk­ner og Pe­ter: Chri­stof­fer Bro. In­struk­tion: Eb­be Lang­berg. TV 2 Char­lie kl. 21.40 En­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. ( The Hero­es of Te­le­mark) I 1942 bli­ver en rul­le mi­kro­film smug­let ud fra tungtvands­an­læg­get i Te­le­mar­ken i det tysk­be­sat­te Nor­ge. Fil­men an­ty­der, at na­zi­ster­ne kan væ­re tæt på at ud­vik­le ver­dens før­ste atom­bom­be. Pro­jek­tet må stop­pes, og med li­vet som ind­sats får en lil­le grup­pe nor­ske mod­stands­folk til op­ga­ve at sa­bo­te­re an­læg­get. Med­vir­ken­de: Dr. Rolf Pe­der­sen: Kirk Doug­las, Knut Straud: Ri­chard Har­ris og On­kel: Mi­cha­el Red­gra­ve. In­struk­tion: Ant­ho­ny Mann. DR2 kl. 17.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1996. ( Ghosts of Mis­sis­sip­pi) Den 12. ju­ni 1963 bli­ver den sor­te bor­ger­rets­for­kæm­per Med­gar Evers myr­det af ra­ci­sten Byron De La Beck­with. Selv ef­ter to rets­sa­ger kan jury­en ik­ke enes, og Beck­with bli­ver løsladt. 30 år se­ne­re ta­ger an­kla­ger Bob­by DeLaugh­ter den kon­tro­ver­si­el­le sag op igen. Med­vir­ken­de: Bob­by DeLaugh­ter: Alec Baldwin, Myr­lie Evers: Whoo­pi Gold­berg og Ed Pe­ters: Craig T. Nel­son. In­struk­tion: Rob Re­i­ner. TV 2 Zulu kl. 02.05 Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­fi lm fra 2006. ( Po­sei­don) Det er nytår­s­af­ten, og om­kring 2000 pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer har be­slut­tet sig for at til­brin­ge fest­nat­ten om­bord på det enor­me cru­i­seskib Po­sei­don midt ude på det At­lan­ti­ske Oce­an. Ka­ta­stro­fen ind­træf­fer, da en kæm­pebøl­ge ram­mer ski­bet og ven­der det på ho­ve­d­et. Her star­ter en hæs­blæ­sen­de over­le­vel­ses­kamp for en lil­le grup­pe pas­sa­ge­rer, hvor mod­stan­der­ne er il­de­brand, in­de­luk­ning, fa­re­tru­en­de ele­va­torskak­ter, elek­tri­ci­tet og frem for alt vand. Med­vir­ken­de: Ro­bert Ram­sey: Kurt Rus­sell, Dylan Jo­hns: Josh Lucas og Mag­gie Ja­mes: Ja­cin­da Bar­rett. In­struk­tion: Wol­f­gang Pe­ter­sen. 6’ eren kl. 21.00 Ame­ri­kansk- newze­aland­sk actionfi lm fra 2005. ( King Kong) I 1930’ er­ne ta­ger fil­min­struk­tø­ren Carl Den­ham med sit hold på en eks­pe­di­tion til en iso­le­ret ø ved Su­ma­tra. Her stø­der de på kæm­pea­ben King Kong, der le­ver i jung­len sam­men med an­dre for­tids­dyr. Carl vil ha­ve King Kong med til­ba­ge til New York som re­k­la­me­frem­stød for sin film, men King Kong strit­ter vold­somt imod. Med­vir­ken­de: Ann Dar­row: Na­o­mi Watts, Carl Den­ham: Ja­ck Bla­ck og Ja­ck Dri­scoll: Adri­en Bro­dy. In­struk­tion: Pe­ter Ja­ck­son. TV3+ kl. 14.30 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2010. ( The Ban­nen Way) Ne­al er en char­me­ren­de svind­ler, der har en far, der er po­li­ti­me­ster, en on­kel, der er ma­fi­a­boss, og en svag­hed for smuk­ke kvin­der. Han vil æn­dre sit liv og læg­ge den kri­mi­nel­le le­ve­vej bag sig for al­tid. Med­vir­ken­de: Ne­al Ban­nen: Mark Gantt, Ma­di­son: Va­nes­sa Marcil og Ze­ke: Ga­bri­el Ti­ger­man. In­struk­tion: Jes­se War­ren. TV3+ kl. 00.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.