FCK SLIP­PER FRI

FC Kø­ben­havn har i for­å­rets løb væ­ret tru­et af en ny ’ fe­ri­e­pen­ge­sag’, men slip­per for en tung to­cif­ret millionregning

BT - - TV - FRI­KENDT Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk FE­RI­E­PEN­GE­SA­GEN Fo­to: Nils Meilvang

FC Kø­ben­havn har i for­å­rets løb af­mon­te­ret en po­ten­ti­el øko­no­misk spræng­far­lig sag. Det kan BT i dag be­ret­te.

En ’ fe­ri­e­pen­ge­sag ver­sion 2.0’ der i yder­ste kon­se­kvens kun­ne ha­ve ko­stet FC Kø­ben­havn 10- 12 mil­li­o­ner kro­ner.

Sa­gens ker­ne er de kon­trak­ter, som FC Kø­ben­havn har ind­gå­et de se­ne­ste 18 må­ne­der, hvor en de­tal­je fan­ge­de fod­bold­spil­ler­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Spil­ler­for­e­nin­gens op­mærk­som­hed.

En for­mu­le­ring om­kring løn og de så­kald­te ’ sign on- fe­es’ - alt­så det be­løb som en gi­ven spil­ler kan mod- ta­ge for at skift e til en klub - så­e­de tvivl, om spil­ler­ne fi k de­res ret­mæs­si­ge pen­sion og fe­ri­e­pen­ge.

Øko­no­misk tun­ge for­stærk­nin­ger

Med køb af øko­no­misk tun­ge for­stærk­nin­ger som An­dreas Cornelius, Ste­ve de Rid­der, Per Nils­son og fl ere kun­ne en sam­let reg­ning lø­be op i et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvis der hav­de væ­ret eft er­krav på bå­de løn­for­hold og ’ sign ons’.

Var der no­get at kom­me eft er? Den de­bat har ik­ke kun fun­det sted i klub­bens kon­tor­lo­ka­ler i dis­kus­sio­nen med Spil­ler­for­e­nin­gen, men og­så i spil­ler­nes om­klæd­nings­rum.

Hvor den ene spil­ler har væ­ret sik­ker i sin sag og ik­ke vil­le for­føl­ge sa­gen, har si­de­man­den må­ske haft sin usik­ker­hed, og en kil­de for­kla­rer, at det har slå­et gni­ster in­di­mel­lem i trup­pen.

Men FCK slip­per for en tung millionregning, og in­ter­nt i klub­ben an­ser man den for af­vik­let og over­stå­et.

BT er­fa­rer, at FCK eft er en in­tens og skarp di­a­log med Spil­ler­for­e­nin­gen har få­et med­hold i, at kon­trak­ter­ne er kor­rekt ud­ført.

Min­dre kom­pen­sa­tio­ner

Des­u­den har ho­ved­par­ten af de spil­le­re, der er hen­tet in­den for det sid­ste halvan­det år fri­vil­ligt valgt at til­ken­de­gi­ve over for klub­le­del­sen, at de ik­ke øn­ske­de at se nær­me­re på mu­lig­he­den for at få no­get me­re i pen­sions- og fe­ri­e­pen­gepo­sen med be­ske­den om, at ’ vi har få­et, hvad der til­kom­mer os’.

Et par kil­der hæv­der dog, at der i en­kel­te til­fæl­de har fun­det min­dre øko­no­mi­ske kom­pen­sa­tio­ner sted. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få det for­hold be­kræft et en­de­gyl­digt.

Sa­gen er ik­ke kun re­le­vant for FC Kø­ben­havn. Hvis der hav­de væ­ret no­get at kom­me eft er, vil­le der med stor sand­syn­lig­hed ha­ve væ­ret no­get at kom­me eft er for Spil- Fe­ri­e­pen­ge­sa­gen i 2012 var en strid mel­lem 40 dan­ske klub­ber, Spil­ler­for­e­nin­gen og 1.500 spil­ler- sa­ger, der så klub­ber­ne sam­let set sen­de man­ge mil­li­o­ner kro­ner spil­ler­nes vej i kom­pen­sa­tion i tab­te fe­ri­e­pen­ge og pen­sions­pen­ge.

Hår­dest ramt blev Brønd­by, der end­te med at be­ta­le 29,4 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning. FC Kø­ben­havn kla­re­de og­så ved den lej­lig­hed frisag bort­set fra små- be­løb som en af få klub­ber med or­den i pa­pi­rer­ne. ler­for­e­nin­gen hos stør­ste­par­ten af lan­dets klub­ber, da langt de fl este klub­ber i Su­per­liga­en ud­fær­di­ger kon­trak­ter ens. Så sa­gen har haft stor be­vå­gen­hed i Su­per­liga­en, men un­der off ent­lig­he­dens ra­dar.

De kon­trak­ter, der ind­gås af de dan­ske klub­ber, god­ken­des af Dansk Bold­spil Uni­on ( DBU), men her er fo­kus at tjek­ke spil­le­rens al­der og kon­trakt­læng­de, så de er i over­ens­stem­mel­se med de gæl­den­de krav. De­tal­jer som løn, fe­ri­e­pen­ge og pen­sion er et an­lig­gen­de mel­lem klub og spil­ler, hvor­for det helt na­tur­ligt er Spil­ler­for­e­nin­gens op­ga­ve som fag­for­e­ning at gå spil­ler­nes kon­trakt­for­hold eft er.

BT har væ­ret i kon­takt med FC Kø­ben­havn, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re sa­gen, og det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland.

An­dreas Cornelius ( i mid­ten) er en af de øko­no­misk tun­ge FCK- spil­le­re, som har væ­ret gen­stand for en mu­lig ny fe­ri­e­pen­ge­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.