’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl Ove Pe­der­sen Fo­to: Claus Fi­sker

Jeg sy­nes, det er helt van­vit­tigt, at Spil­ler­for­e­nin­gen går ud og bak­ker ham op på den må­de, de gør

FOR FA’N DA enin­gen i går gav Emil Lar­sen.

» Jeg sy­nes, det er helt van­vit­tigt, at Spil­ler­for­e­nin­gen går ud og bak­ker ham op på den må­de, de gør. Ik­ke for­di de ik­ke skal bak­ke ham op som spil­ler el­ler som per­son, men for­di de ro­ser ham for at væ­re ær­lig om­kring sin fru­stra­tion over fan­se­ne. Det er en kamp, man hver­ken kan el­ler skal vin­de. Du må ba­re ik­ke si­ge, at du ik­ke kan li­de din klubs fans, « si­ger Ove Pe­der­sen til BT.

Men det er jo en spil­ler, der er ramt af fan­se­nes hetz mod ham. Skal hans for­e­ning ik­ke bak­ke op om det?

» Jo, men det er må­den, de gør det på, jeg op­po­ne­rer imod. Klub­bens fans er så vig­ti­ge for klub­ben, og det, Spil­ler­for­e­nin­gen ro­ser, går jo imod alt det, vi som klub præ- di­ker over for vo­res spil­le­re, « si­ger Ove Pe­der­sen.

» Vi har selv talt med Emil, men vi har ik­ke, som jeg har læst det gen­gi­vet, gi­vet ham en på­ta­le. Vi har hel­ler ik­ke talt med sto­re bog­sta­ver. Vi ( Jesper Han­sen og Ove Pe­der­sen, red.) tal­te med ham om si­tu­a­tio­nen og del­te ud af vo­res er­fa­rin­ger. Man kan si­ge, at vi har gi­vet ham nog­le værk­tø­jer, men hvad han der­ef­ter sag­de el­ler gjor­de, har vi over­ho­ve­det ik­ke haft no­gen ind­fly­del­se på. De værk­tø­jer og den form for op­bak­ning kun­ne Spil­ler­for­e­nin­gen og­så ha­ve nø­je­des med at gi­ve ham, « si­ger Ove Pe­der­sen.

Ret til at yt­re fru­stra­tion

Træ­ne­rens kraft ige re­ak­tion kom­mer, eft er Spil­ler­for­e­nin­gens for­mand, Thomas Lin­d­rup, i ons­dags blev ci­te­ret i fl ere me­di­er for at ro­se Emil Lar­sens ud­ta­lel­ser.

» Emil Lar­sen har få­et en hård med­fart, si­den han yt­re­de sin fru­stra­tion over at bli­ve pe­bet af OBs fans på hjem­me­ba­ne. I Spil­ler­for­e­nin­gen støt­ter vi na­tur­lig­vis Emil Lar­sen og spil­le­rens ube­tin­ge­de ret til at yt­re sin fru­stra­tion og skuf­fel­se. Vi me­ner, at det er godt at se en spil­ler, der tør si­ge sin me­ning og si­ge fra ift. en sær­de­les uret­fær­dig be­hand­ling, « sag­de han.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Thomas Lin­d­rup oven på Ove Pe­der­sens før­nævn­te kri­tik af for­man­dens op­bak­ning til Emil Lar­sen.

Ove Pe­der­sen un­der­stre­ger, at episo­den ik­ke får ind­fly­del­se på, om Emil Lar­sen er på hol­det mod FC Nord­s­jæl­land på søn­dag el­ler ej.

» Om han spil­ler el­ler ik­ke spil­ler, er ude­luk­ken­de et spørgs­mål om al­min­de­lig hol­dud­ta­gel­se, « si­ger træ­ne­ren.

Emil Lar­sen har ik­ke øn­sket at ta­le med BT.

OB- træ­ner Ove Pe­der­sen me­ner, at må­den, Spil­ler­for­e­nin­gen har bak­ket Emil Lar­sen op på, er helt van­vit­tig.

mcs@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.