Møl­by tæt på træ­nerjob

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­LØ­SER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Jo­hn­ny Møl­by er me­get tæt på træ­ner­sæ­det i Søn­derjy­ske, som bli­ver le­digt til som­mer.

Kil­der vur­de­rer over for BT, at den tid­li­ge­re Hor­sens- træ­ner, Jo­hn­ny Møl­by, med stor sand­syn­lig­hed bli­ver den nye mand i træ­ner­sæ­det for Su­per­liga- klub­ben Søn­derjy­ske, når den nu­væ­ren­de træ­ner, Lars Søn­der­gaard, si­ger far­vel til klub­ben til for­del for AaB til som­mer.

Tit­len som fa­vo­rit til træ­nerjob­bet blev ik­ke min­dre af, at den tid­li­ge­re man­ge­åri­ge Hor­sens- træ­ner blev set i Søn­derjy­skes sponsor­lo­un­ge til hol­dets se­ne­ste hjem­me­kamp.

Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvem han har på sin li­ste over kan­di­da­ter, men for­kla­rer, at Jo­hn­ny Møl­by er en god træ­ner og et spæn­den­de em­ne for dem.

» Jo­hn­ny er en god træ­ner, så selv­føl­ge­lig er han et spæn­den­de em­ne, men det er der og­så an­dre, der er. Hvad vi gør, og hvem jeg har på pa­pi­ret, hol­der vi in­ter­nt, « si­ger Hans Jør­gen Hay­sen.

Hvor­for Jo­hn­ny Møl­by plud­se­lig var at fi nde i sponsor­lo­un­gen og ik­ke blandt de an­dre træ­ne­re ude på til­sku­er­plad­ser­ne, skal man ik­ke læg­ge den sto­re be­tyd­ning i, for­kla­rer sport­s­che­fen.

» Det er ik­ke, for­di jeg skal af­skri­ve den epi­so­de, men han hav­de få­et bil­let li­ge­som al­le an­dre træ­ne­re, så jeg ved ik­ke, hvor­for han var der, « for­tæl­ler Hans Jør­gen Hay­sen.

Jo­hn­ny Møl­by tak­ke­de i ju­ni 2014 af i Hor­sens eft er fem år som træ­ner for klub­ben, hvor det blandt an­det blev til en fj er­de­plads i Su­per­liga­en, en po­kal­fi na­le og del­ta­gel­se i Eu­ro­pa Le­ague. Si­den af­ske­den i 2014 har Jo­hn­ny Møl­by væ­ret le­dig på træ­ner­mar­ke­det.

Jo­hn­ny Møl­by kan bli­ve det næ­ste træ­ne­ran­sigt hos Søn­derjy­ske. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.