De er Su­per­ligae

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅR­DE HERRER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk TOP 10: SUPERLIGAENS STØR­STE BIS­SER LI­GE NU – IFØL­GE STA­TI­STIK­KEN

Brønd­bys Da­ni­el Ag­ger er i øje­blik­ket i fo­kus eft er et al­bu­eslag mod FCKs Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og ri­si­ke­rer li­ge nu ka­ran­tæ­ne. Om­kring 6.000 bru­ge­re har i en af­stem­ning på bt. dk vur­de­ret, at lands­holds­an­fø­re­ren er blandt de stør­ste bis­ser i Su­per­liga­en. Men kun som num­mer to eft er FCKs Chri­sti­an Poul­sen. Der bli­ver al­tid gå­et til stå­let, når Brønd­by og FCK mø­des i det kø­ben­havn­ske ri­va­l­op­gør. Og det gjor­de der va­nen tro og­så man­dag aft en, da de to mand­ska­ber igen stod over for hin­an­den. Men i en en­kelt

si­tu­a­tion blev græn­sen må­ske

over­skre­det. by- spil­le­ren, som eft er kam­pen un­der­stre­ge­de, at det var et uheld, da han ram­te FCKs Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen i ho­ve­d­et og ryg­gen med al­bu­en. Da si­tu­a­tio­nen ik­ke blev op­fan­get af kam­pens dom­mer, Mi­cha­el Tyk­gaard, har DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg nu brugt de­res ret til at kig­ge nær­me­re på episo­den eft er­føl­gen­de. Og det kan en­de med at ko­ste Da­ni­el Ag­ger en ka­ran­tæ­ne.

I den an­led­ning spurg­te vi bt. dks bru­ge­re, hvem de me­ner, der er Superligaens stør­ste bis­se. Den bed­ste dan­ske ræk­ke har hi­sto­risk set haft nog­le hår­de bis­ser i form af ty­per som Stig Tøft ing og Bri­an Steen Nielsen. Men hvem træ­der i de­res fod­spor an­no 2015?

Næ­sten 6.000 læ­se­re har gi­vet de­res be­syv med og blandt fa­vo­rit­ter­ne til tit­len som den hår­de­ste hund i Su­per­liga­en, fi nder vi net­op ka­ran­tæ­ne­tru­e­de Da­ni­el Ag­ger med 19 pro­cent af stem­mer­ne. Kun over­gå­et af FCKs Chri­sti­an Poul­sen.

FRE­DAG 10. APRIL 2015 Chri­sti­an Poul­sen lig­ger num­mer ét på bt. dks bru­ger­af­stem­ning om Superligaens stør­ste bis­se. Men kig­ger man på DBUs li­ste over fl est gu­le og rø­de kort i in­de­væ­ren­de sæ­son, fi gu­re­rer Chri­sti­an Poul­sen ik­ke en­gang blandt top 150 med sit ene rø­de kort i ni kam­pe.

Har dan­sker­ne et fejl­ag­tigt ’ bis­se- bil­le­de’ af dig?

» Nej, jeg tror ik­ke, det er et fejl­ag­tigt bil­le­de. Jeg har jo la­vet nog­le dum­he­der. Bå­de i Sve­ri­ge- kam­pen 30- åri­ge Da­ni­el Ag­ger har eft er­hån( hvor Poul­sen slog Marcus Ro­sen­den stor er­fa­ring med hår­de du­el­berg i ma­ven, red.) og i hæn­del­sen ler, in­ten­se nær­kam­pe og hår­de mod Nord­s­jæl­land ( hvor han gav ta­ck­lin­ger eft er ni år i Li­ver­pool og Emi­li­a­no Marcon­des et stød med den fy­sisk be­to­ne­de Pre­mi­er Leaal­bu­en, red.). Men det må jeg le­ve Det gue. Det er dog ik­ke ble­vet til sær­lig med. Det var jo for­kert. Og to gan­ge vur­de­rer man­ge kort, og der­for me­ner den jeg gik over stre­gen. Og det hæft er DBU, der hård­fø­re mid­ter­for­sva­rer ik­ke selv, sig jo på mig som per­son. Hvis man har valgt at han kan le­ve op til mær­ka­tet som kig­ger på, hvor man­ge fris­park jeg

at kig­bis­se. be­går pr. kamp, så ved jeg ik­ke, om ge nærH­vor­dan har du med, at folk sy­det er sam­me bil­le­de. Men det ac­me­re på nes, du er en bis­se? cep­te­rer jeg. Så­dan er det, « si­ger han.en epi­so» Det har jeg det fi nt med. Det er de med ik­ke det, jeg kon­cen­tre­rer mig om. « De dan­ske roligans og re­sten af

Da­ni­el Ser du dig selv som en bis­se? fod­bold­ver­de­nen fi k for al­vor øj­neAg­ger i » Næh, det sy­nes jeg sgu ik­ke. ne op for Chri­sti­an Poul­sens hård­ho­vedJeg spil­ler til stre­gen, og det er og­så hæn­de­de me­to­der på fod­bold­ba­rol­len. det, man skal. Fod­bold er en kon­nen en som­mer­dag i Par­ken i 2007. Brønd- takt­sport. Jeg har spil­let næ­sten 250 Dan­mark mød­te vo­res sven­ske

Få kort til Ag­ger 1. 2. 3. 4. 5. 6.

kam­pe i Eng­land, og det er me­get, me­get få kort, jeg har få­et, så det sy­nes jeg ik­ke. Men så­dan er det, hvis folk ser på mig så­dan, « si­ger Ag­ger, der fi k 13 gu­le kort i si­ne ni sæ­so­ner i Li­ver­pool og ét en­kelt rødt kort til­ba­ge i 2012 i en ude­kamp mod West Bromwich, en kamp Li­ver­pool end­te med at ta­be 0- 3.

Si­den som­mer­skift et til Brønd­by er det ble­vet til to gu­le kort i de 12 kam­pe, som Ag­ger ind­til vi­de­re har væ­ret i stand til at spil­le.

Poul­sen øverst på li­sten

Mads Age­sen ..................... 18 kam­pe ..... 8 gu­le ..... 1 rødt Ed­di Go­mes ........................ 13 kam­pe ..... 7 gu­le Ni­els Lod­berg .................... 20 kam­pe ..... 6 gu­le An­dreas Cornelius ......... 21 kam­pe ..... 6 gu­le El­mar Bjar­na­son .............. 20 kam­pe ..... 5 gu­le ..... 1 rødt Den­nis Fl­in­ta ..................... 21 kam­pe ..... 6 gu­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.