Ens stør­ste bis­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOP 5 – SUPERLIGAENS BIS­SER – IFØL­GE BRU­GER­NE

FFRREEDDAAGG 1 100. A. PARPILR 2IL0 215015 na­bo­er i en vig­tig kva­li­fi ka­tions­kamp. Ved stil­lin­gen 3- 3 og med få mi­nut­ter til­ba­ge på uret send­te Chri­sti­an Poul­sen en knyt­næ­ve i ma­ven på Mar­kus Ro­sen­berg. Straff es­park til Sve­ri­ge, rødt kort, en ba­ne­lø­ber, og re­sten er kendt hi­sto­rie.

Hi­sto­ri­en gen­tog sig

En lig­nen­de epi­so­de ud­spil­le­de sig syv år se­ne­re, da Chri­sti­an Poul­sen net­op var vendt hjem til FCK. En til­ba­ge­s­vun­get al­bue send­te FC Nord­s­jæl­lands Emi­li­a­no Marcon­des til tæl­ling, og hi­sto­ri­en hav­de gen­ta­get sig.

» Jeg tæn­ker ik­ke over Sve­ri­ge­kam­pen me­re. Det er et af­slut­tet ka­pi­tel, og nu er jeg i FCK. Men når jeg kig­ger til­ba­ge på mit fod­bold­liv, så har der væ­ret fe­de op­le­vel­ser og nog­le min­dre fe­de. Nog­le jeg godt kun­ne ha­ve væ­ret for­u­den. Men sket er sket. Jeg er ær­ger­lig over de epi­so­der, men der har jo og­så væ­ret man­ge po­si­ti­ve. Der er ’ ups and downs’, og så­dan har min kar­ri­e­re og­så væ­ret, « si­ger Chri­sti­an Poul­sen.

» Jeg bræn­der for at vin­de – og­så til træ­ning. Jeg vil vin­de selv de små in­ter­val­spil. Og der for­ven­ter jeg, at al­le gi­ver den gas og vin­der den lil­le kamp i træ­nin­gen. Man skal kun­ne sæt­te sig selv op til at le­ve­re til den dag­li­ge træ­ning, « si­ger FCK- spil­le­ren, men un­der­stre­ger, at tem­pe­ra­men­tet kun gæl­der in­den for kridt­stre­ger­ne.

» Jeg er en an­den ty­pe uden for ba­nen. Der er jeg me­get me­re af­slap­pet og ik­ke så fo­ku­se­ret på at vin­de. Her kan jeg slap­pe me­re af og så la­de op til den næ­ste træ­ning, « si­ger han. Kri­sti­an Bach Bak ........... 15 kam­pe ..... 6 gu­le Kasper Ris­gård ................ 19 kam­pe ..... 6 gu­le Ras­mus Wurtz .................. 16 kam­pe ..... 5 gu­le ..... 1 rødt Hal­l­gri­mur Jo­nas­son 22 kam­pe ..... 6 gu­le Da­ni­el Ag­ger ................... 12 kam­pe ..... 2 gu­le

Chri­sti­an Poul­sen ........ 9 kam­pe ..... 0 gu­le ...... 1 rødt

1. 2. 3. 4. 5.

Chri­sti­an Poul­sen ........... 22 pro­cent Da­ni­el Ag­ger ...................... 19 pro­cent Martin Spel­mann ............ 15 pro­cent Kri­sti­an Bach Bak ........... 11 pro­cent En helt an­den .................... 10 pro­cent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.