Til­ba­ge til

Lars Søn­der­gaard er til­ba­ge i AaB med ny fri­su­re,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HJEM­KOMST Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk ni­el@ spor­ten. dk

.

Mads Kind­berg Nielsen Når Lars Søn­der­gaard ef­ter som­mer­fe­ri­en mø­der ind til før­ste ar­bejds­dag på Hor­ne­vej i Aal­borg, skal han ik­ke bru­ge man­ge ti-

mer på at fi nde rundt på AaB- an­læg­get. For det er en søn af hu­set, der ven­der til­ba­ge. Den kom­men­de AaB- træ­ner har få­et he­le sin fod­boldop­dra­gel­se i klub­ben, og til­ba­ge i 1975 var han med til at bli­ve ju­ni­o­r­me­ster, da han spil­le­de i klub­ben. Det med­før­te en fi n plads i AaBs Års­bog det år. Med halvlangt hår og run­de bril­ler gjor­de Søn­der­gaard sig til i bla­det.

40 år se­ne­re skal han så væ­re chef for klub­bens se­ni­o­r­hold, og ik­ke over­ra­sken­de skal han ik­ke ind og la­ve me­get om. Søn­der­gaard, der sta­dig bor i Aal­borg og pend­ler de 230 km frem og til­ba­ge fra Ha­der­s­lev, har kun­net føl­ge tæt med i, hvad barn­dom­s­klub­ben har fo­re­ta­get sig de se­ne­re år. Og det vil han fø­re vi­de­re.

» Som træ­ner er du nødt til at til­pas­se dig klub­bens tra­di­tio­ner, stil og spil­le­re. Det er med til at af­gø­re, hvor­dan du skal spil­le. AaB har nydt stor sport­s­lig suc­ces især i sid­ste sæ­son, og jeg har ik­ke tænkt mig at æn­dre på no­get, der var suc­ces­rigt før. Jeg vil ik­ke la­ve en re­vo­lu­tion - men selv­føl­ge­lig vil der væ­re nog­le fi ne ju­ste­rin­ger, « si­ger Lars Søn­der­gaard, der net­op ser sit sto­re kend­skab til klub­ben, som han selv har spil­elt i he­le sin ak­ti­ve kar­ri­e­re og og­så væ­ret mid­ler­ti­dig ch­eft ræ­ner og per­ma­nent as­si­stent­træ­ner

Fo­to: Claus Fi­sker og Kaj Holm Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.