Al­lan kan Kuhn væ­re as­si­stent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­BI­GÅ­ET

Mi­chel W. David­sen

der­for, jeg al­tid har set ham som en as­si­stent­træ­ner i hvert fald i AaB. Men Al­lan har be­vist an­dre ste­der, at han godt kun­ne væ­re ch­eft ræ­ner. Det vil­le han da godt kun­ne, « si­ger Al­lan Gaar­de.

Di­a­log om for­læn­gel­se

Selv­om Al­lan Kuhn ik­ke bli­ver man­den med mag­ten i AaB, er der sta­dig di­a­log om en for­læn­gel­se af aft alen. Først skul­le Lars Søn­der­gaard dog li­ge på plads, in­den der nu ta­ges fat om kon­kre­te for­hand­lin­ger med Al­lan Kuhn om en ny kon­trakt som as­si­stent­træ­ner. En ny pe­ri­o­de, som ik­ke skul­le gi­ve kom­pli­ka­tio­ner trods de bri­ste­de ch­eft ræ­ner­drøm­me

» Jeg hå­ber, at fol­ke­ne i AaB ge­ne­relt, om du er U15-, U17- el­ler U19- træ­ner, har nog­le am­bi­tio­ner om at bli­ve bed­re og selv kun­ne løft e for­skel­li­ge job. Det skul­le ger­ne væ­re en driv­kraft . Men jeg har og­så en for­vent­ning om, at de er loy­a­le over for dem, de ar­bej­der sam­men med, og det er jeg slet ik­ke i tvivl om, at Al­lan ( Kuhn, red.) er, så vi vil ger­ne for­læn­ge med Al­lan, « si­ger Al­lan Gaar­de.

BT har for­søgt at få fat i Al­lan Kuhn, men uden held.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.