Frem­ti­den

Men sam­me øn­ske om suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

for, som es­sen­ti­elt for frem­ti­dig suc­ces.

» Pres­set i AaB er stør­re, end det er i Søn­derjy­ske. In­ter­es­sen og me­di­e­dæk­nin­gen fyl­der me­re i hver­da­gen, og så­dan har det selv­føl­ge­lig og­så væ­ret nog­le af ste­der­ne i Østrig, da jeg var der. Men der kan man si­ge, at det er en for­del for mig, at jeg ken­der AaB fra tid­li­ge­re, så jeg ved må­ske lidt om, hvad fan­se­ne kræ­ver, og hvor­dan nog­le af me­ka­nis­mer­ne og for­vent­nin­ger­ne er, « si­ger Lars Søn­der­gaard.

AaB og Al­lan Gaar­de af­slut­te­de med gårs­da­gens of­fent­lig­gø­rel­se af Lars Søn­der­gaard en fl ere må­ne­der lang sø­gen eft er den ret­te kan­di­dat som Kent Nielsen- afl øser. En ben­hård pe­ri­o­de, er­ken­der AaB- sport­s­che­fen, der har haft de før­ste snak­ke om frem­ti­dens AaB- hold med Søn­der­gaard, men her­fra må plan­læg­ge uden den kom­men­de ch­eft ræ­ner.

» Vi har al­le­re­de talt om næ­ste sæ­son, men vi kom­mer ik­ke til at ha­ve en tæt kom­mu­ni­ka­tion. Det kan vi ik­ke, for­di Lars ( Søn­der­gaard, red.) er an­sat i Søn­derjy­ske. Det må jeg ba­re ac­cep­te­re, « si­ger Al­lan Gaar­de.

» Jeg har så man­ge folk rundt om mig. Der er mas­ser af go­de men­ne­sker i sta­ben som Al­lan Kuhn og Poul Erik An­drea­sen, der beg­ge har væ­ret ch­eft ræ­ne­re tid­li­ge­re. Der er mas­ser af go­de kom­pe­ten­cer. Og Lars ( Søn­der­gaard, red.) og jeg har og­så al­le­re­de talt om, hvad der skal ske til som­mer. Det er no­get, vi gør nu. Vi kan ik­ke ha­ve en dag­lig kom­mu­ni­ka­tion. «

Den dag­li­ge kom­mu­ni­ka­tion kan de to ha­ve eft er som­mer­fe­ri­en. Når Lars Søn­der­gaard eft er ni år i Østrig og seks an­dre ste­der i Dan­mark ven­der til­ba­ge til klub­ben, hvor det he­le be­gynd­te. Med lidt kor­te­re hår og uden bril­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.