Det voks­ne træ­ner­valg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET HAV­DE GI­VET liv til en mas­se ufor­tal­te hi­sto­ri­er, hvis Al­lan Gaar­de hav­de hen­tet en tid­li­ge­re ver­dens­klas­se­an­gri­ber el­ler en for­hen­væ­ren­de VM- træ­ner ind som ch­eft ræ­ner i AaB. Det hav­de væ­ret et skridt væk fra den dan­ske træ­n­er­kar­ru­sel, og det hav­de gi­vet me­re op­mærk­som­hed i me­di­er­ne - in­klu­siv vo­res eget - hvis vi nu skul­le ta­le uden­land­sk og for­tæl­le hi­sto­ri­er om udan­ske per­son­lig­he­der og ekso­ti­ske træ­nings­kul­tu­rer. Men det hav­de ik­ke gi­vet AaB præ­cist det, AaB gik på ud­kig eft er, da Kent Nielsen sag­de op, hvis Fer­nan­do Mo­ri­en­tes var ble­vet hen­tet ind til sit før­ste vok­senjob, el­ler hvis Bob Brad­ley var ble­vet he­vet ned fra Nor­ge til sit før­ste mø­de med en dansk top­klub med eu­ro­pæ­i­ske am­bi­tio­ner.

Al­lan Gaar­de gik på jagt eft er me­re af det sam­me for at be­va­re den kon­ti­nu­i­tet, der op til sid­ste sæ­son skab­te det hold, der spil­le­de bå­de smuk­ke­st og mest eff ek­tivt her­hjem­me, og få kun­ne løft e den op­ga­ve bed­re end en træ­ner med et stort kend­skab til Su­per­liga­en i al­min­de­lig­hed og AaB i sær­de­les­hed. Det fi k han med an­sæt­tel­sen af Lars Søn­der­gaard.

Ja­men, spil­ler Lars Søn­der­gaard ik­ke ba­re på om­stil­lin­ger og med fo­kus på hårdt ar­bej­de?, spurg­te sær­ligt AaBs til­hæn­ge­re, da hans navn blev talt ind i træ­nerj­ag­ten. Tjo, må­ske i grove træk, men - i li­ge så grove træk - var hans ma­te­ri­a­le i Søn­derjy­ske købt ind til net­op den spil­lestil.

Lars Søn­der­gaard kom­mer til AaB med et form­fast præ­di­kat, præ­cis som Kent Nielsen gjor­de. Hel­ler ik­ke Kent Nielsen var kendt for po­s­ses­sionspil og tek­ni­ske kva­li­te­ter, men han for­må­e­de at bru­ge de kom­pe­ten­cer, der var til rå­dig­hed i trup­pen, og få det op­ti­ma­le ud af spil­le­re, der el­lers ik­ke lig­ne­de dan­marks­me­stre. Lars Søn­der­gaard har må­ske ik­ke ryk­ket Søn­derjy­ske vold­somt, når vi ta­ler om spil­lestil, men han har for­fi net det, Søn­derjy­ske stod for, og in­gen tør læn­ge­re døm­me klub­ben ude in­den sæ­son­start. Søn­derjy­ske er ble­vet en etab­le­ret klub med en stor ty­de­lig­hed, hvil­ket især er re­sul­ta­tet af dyg­tigt træ­ner­ar­bej­de.

I AaB skal Søn­der­gaard ik­ke æn­dre næv­ne­vær­digt på det, AaB al­le­re­de gør. Der­for er det og­så me­nin­gen, at Al­lan Kuhn og Poul Erik An­drea­sen sam­men med re­sten af træ­ner­tea­met fort­sæt­ter. Husk på, at det jo ik­ke var Al­lan Gaar­des, men Kent Ni­el­sens valg at si­ge far­vel til AaB. Gaar­de vil ger­ne fort­sæt­te med det, der er, og det kan Lars Søn­der­gaard.

Han har ni års er­fa­ring fra østrigsk top­fod­bold, og han har den ro og det me­di­e­tæk­ke, der kan ta­ge et­hvert tryk af spil­ler­trup­pen. Han er et vok­sent men­ne­ske, der har prø­vet det me­ste. Han er det min­dre far­ve­ri­ge valg end Fer­nan­do Mo­ri­en­tes el­ler Bob Brad­ley. Men han er næp­pe det dår­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.