GLOBETROTTERE

Om knap fi­re må­ne­der sæt­ter de dan­ske top­svøm­me­re kur­sen mod VM- m

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LOS AN­GE­LES

Jo­han Lyng­holm

ARIZO­NA

Ja­pan, Thailand, USA, Au­stra­li­en.

Der har væ­ret god gang i stemp­ler­ne i de dan­ske svøm­me­stjer­ners pas. I au­gust af­vik­les sæ­so­nens høj­de­punkt, når svøm­me- VM af­vik­les i rus­si­ske Ka­zan, og det har i årets ind­le­den­de må­ne­der sendt de dan­ske top­svøm­me­re på rund­t­ur i al­le ver­dens­hjør­ner.

Det hand­ler om op­ti­ma­le træ­nings­vil­kår, der ik­ke har­mone­rer med den dy­stre dan­ske vin­ter­tid, og mu­lig­he­den for in­put fra in­ter­na­tio­na­le træ­ne­re og træ­nings­cen­tre. BT gi­ver dig her - fi­re må­ne­der før svøm­mer­ne skal hen­te VM- me­dal­jer til Dan­mark og ti da­ge in­den VM- ud­ta­gel­sen - en sta­tus på de dan­ske top­svøm­me­res in­ter­na­tio­na­le fær­den.

BAL­TI­MO­RE

FL­O­RI­DA

BEL­LA­HØJ

jo­hp@ spor­ten. dk Si­den 2013 har Lot­te Fri­is haft ba­se i ame­ri­kan­ske Bal­ti­mo­re, hvor hun træ­ner un­der den le­gen­da­ri­ske ame­ri­kan­ske svøm­me­træ­ner Bob Bow­man.

I næ­ste uge går tu­ren til et stæv­ne i Arizo­na, hvor hun skal for­sø­ge at svøm­me un­der krav­ti­den til VM i Ka­zan. Op­tak­ten til, hvad der bli­ver Lot­te Fri­is’ sid­ste VM på lang­ba­ne, har dog væ­ret alt an­det end op­ti­mal. Al­le­rød- pi­gens næ­re ve­nin­de, den tid­li­ge­re fran­ske top­svøm­mer Ca­mil­le Muf­fat, om­kom på tragisk vis ef­ter et flystyrt 9. marts. Det har ef­ter­ladt Lot­te Fri­is i en sorg, hun skal for­sø­ge at præ­ste­re un­der. Har ba­se i Los An­ge­les, USA, hvor han træ­ner med Tro­jan Swim Club. Kla­re­de VM- kra­vet på 400 me­ter fri på sid­ste­da­gen af Da­nish Open. Han kæm­per med Anders Lie Nielsen og An­ton Ørnskov Ipsen om en af de to VM- plad­ser i den di­sci­plin. De to svøm­me­re fra Ål­borg Svøm­me­klub var i fe­bru­ar med ders klub på en træ­nings­lejr i Fl­o­ri­da, in­den marts- stæv­net i Mar­seil­le og Da­nish Open i Bel­la­høj. Mie Ø. Nielsen måt­te ud­gå med en virus un­der Da­nish Open, hvor Vik­tor Bromer un­der­vejs sat­te årets bed­ste tid på 200 me­ter but­ter­fly. Vik­tor var des­u­den i ja­nu­ar med ’ The Vikings’ på træ­nings­lej­ren i Syd­afri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.