UN­DER VAND

Me­dal­jer i rus­si­ske Ka­zan. For­be­re­del­ser­ne er fo­re­gå­et over he­le klo­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DET DAN­SKE VM- TEAM

PRE­TO­RIA

KA­ZAN

PHUKET

TOKYO Fi­re dan­ske svøm­me­re er på for­hånd sik­ret VM- bil­let på grund af guld­me­dal­jer­ne ved EM på lang­ba­ne i Ber­lin sid­ste som­mer. De fi­re er: Jeanette Ot­te­sen ( Guld i 100 m byt­ter­fly + 4 x 100 m med­ley), Vik­tor Bromer ( Guld i 200 m but­ter­fly), Mie Ø. Nielsen ( Guld i 100 m ryg + 4 x 100 m med­ley) og Rik­ke Møller Pe­der­sen ( Guld i 100+ 200 m bryst og 4 x 100 m med­ley). Der­u­d­over har Per­nil­le Blu­me og Mads Glæs­ner svøm­met un­der VM- krav­ti­der­ne ved Da­nish Open, mens Julie Le­vi­sen har svøm­met en god tid i 100 me­ter fri, der kan bli­ve af­gø­ren­de for, om hun bli­ver ud­ta­get til hold­kap­pen i 4 x 100 me­ter fri.

svøm­me­re på hen­holds­vis her­re- og da­mesi­den er i spil til en VM- bil­let i hver en­kelt di­sci­plin for­ud­sat, at de svøm­mer un­der VM- krav­ti­der­ne. Om 10 da­ge fal­der af­gø­rel­sen. » Vi ud­ta­ger hol­det 20. april og vil i den for­bin­del­se of­fent­lig­gø­re vo­res mål­sæt­ning til VM « , si­ger sport­s­chef Lars Gre­en Bach.

To

NEW SOUTH WA­LES

Dan­marks sprintdron­ning og helt sto­re me­dal­je­håb til bå­de VM i Rusland og OL i Rio 2016 pak­ke­de i fe­bru­ar ta­sken og tog på fi­re ugers træ­nings­op­hold i Au­stra­li­en. Her hoo­k­e­de hun op med den tid­li­ge­re ch­eftræ­ner på det na­tio­na­le træ­nings­cen­ter i Bel­la­høj, Shan­non Rol­la­son. Jeanette Ot­te­sen var i ef­ter­å­ret en af dem, der er­klæ­re­de sig i chok over, at Shan­non Rol­la­son sag­de sit job op på NTC i Bal­lerup.

» Han ken­der Jeanette godt og ved, hvor hun er hen­ne i sin ud­vik­ling. Det var et godt af­bræk for hen­de « , for­tæl­ler sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach.

Ef­ter­føl­gen­de fløj Jeanette Ot­te­sen til et stæv­ne i fran­ske Mar­seil­le, li­ge­som hun har træ­net i Bel­la­høj Svøm­mesta­dion. For­be­re­del­ser­ne har bå­ret frugt. Ved Da­nish Open i slut­nin­gen af marts sat­te hun årets næst­bed­ste tid i ver­den på bå­de 50 og 100 me­ter but­ter­fly. Dan­marks bed­ste brystsvøm­mer, Rik­ke Møller Pe­der­sen, delt­og i træ­nings­lej­ren i Syd­afri­ka med ’ The Vikings’, en grup­pe lands­hold­sem­ner sup­ple­ret med svøm­me­re, der står li­ge uden for lands­hol­det. I fe­bru­ar tog hun til Tokyo, hvor hun fra 2. til 6. fe­bru­ar fik tek­nisk in­put i det na­tio­na­le træ­nings­cen­ter i den ja­pan­ske ho­ved­stad. Her hav­de hun sel­skab af Shan­non Rol­la­sons dan­ske af­lø­ser, Ste­fan Han­sen, der var ta­get med for at føl­ge træ­nin­gen. Her­ef­ter gik tu­ren til Thailand og Phuket, hvor træ­nin­gen fort­sat­te un­der strå­len­de sol. 12 træ­nings­ses­sio­ner og 63 ki­lo­me­ter un­der vand se­ne­re var hun til­ba­ge i Dan­mark, hvor hun i marts sat­te årets hur­tig­ste tid i ver­den i 200 me­ter bryst. Det ske­te ved Da­nish Open i Bel­la­høj Svøm­mesta­dion.

» Rik­ke er én af ver­dens bed­ste på 200 me­ter- di­stan­cen og for­sva­ren­de ver­dens­re­kord­hol­der. Ram­mer Rik­ke for­men på fi­na­le­da­gen til VM, er hun be­stemt med til at svøm­me om guld på den di­stan­ce, « vur­de­rer Lars Gre­en Bach.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen, Hen­ning Bag­ger, EPA, IRIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.