For­nuft sæg­te­skab fun­ge­rer i Ki­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Grand Prix Pho­to

DET TOG 11 år, men nu er For­mel 1 en­de­lig ved at etab­le­re sig i Ki­na. For­mel 1 og Ki­na var fra be­gyn­del­sen et for­nuft sæg­te­skab. I slut­nin­gen af det gam­le årtu­sin­de hav­de For­mel 1s bil­fa­brik­ker og sponso­rer brug for det po­ten­ti­elt enor­me mar­ked, og Shang­hai mang­le­de et mod­træk til Bei­jings OL.

Med mas­siv støt­te fra re­ge­rin­gen og by­sty­ret blev Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it byg­get på kun 18 må­ne­der i by­de­len Ji­a­ding. 7.000 byg­nings­ar­bej­de­re knok­le­de i døgn­drift , og 40.000 be­ton­pil­ler på mel­lem 40 og 80 me­ter måt­te bo­res ned i den svam­pe­de un­der­grund for at støt­te det enor­me an­læg. PAD­DO­CK­EN BLEV PLA­CE­RET på små øer i en kæm­pe sø. Øer­ne, hvor hvert team rå­der over et par byg­nin­ger til kon­to­rer og ho­spi­ta­li­ty, er for­bun­det med små bro­er, og det kræ­ver et land­kort el­ler ind­gå­en­de lo­kal­kend­skab at fi nde rundt. DA MAN VAR fær­dig, var Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it den stør­ste og mest im­po­ne­ren­de For­mel 1- ba­ne i ver­den. Al­li­ge­vel var de før­ste man­ge år ik­ke no­gen suc­ces. Ki­na for­stod sim­pelt hen ik­ke For­mel 1. Lan­det hav­de ik­ke no­gen mo­tor­sports- tra­di­tion, der var ik­ke et lo­kalt team at hep­pe på, og ud­sig­ten til en ki­ne­sisk top­kø­rer var ik­ke- ek­si­ste­ren­de. Trods kre­a­ti­ve ka­me­ravink­ler og sæ­der der var ma­let i for­skel­li­ge far­ver for at gi­ve ind­tryk af liv, var det ty­de­ligt for al­ver­dens tv­se­e­re, at de enor­me tri­bu­ner stod ga­ben­de tom­me.

Vi jour­na­li­ster hav­de det og­så svært med Ki­na. Am­bas­sa­den i Kø­ben­havn skul­le be­sø­ges ad­skil­li­ge gan­ge, før man fi k et pres­se­visum, der gav ret til at rap­por­te­re fra lø­bet ( og IN­TET an­det, som det ty­de­ligt blev un­der­stre­get). Da vi an­kom til me­di­e­cen­te­ret før det før­ste løb i 2004, var alt for så vidt i or­den, men det var al­li­ge­vel en frem­med ver­den. Man­ge internet- si­der in­klu­siv Fa­ce­book og Goog­le var blo­ke­re­de, og da jeg fi k nøg­len til en ba­ga­ge- box til mit ud­styr, måt­te jeg skri­ve un­der på en læn­ge­re kon­trakt. Her frem­gik det blandt an­det, at jeg ik­ke måt­te hol­de høns i boxen.

Da me­dia- ca­fe­te­ri­et en dag di­ske­de op med no­get, der iføl­ge skil­tet var ’ re­al hot- dogs’, vid­ste jeg ik­ke, om jeg skul­le gri­ne el­ler græ­de. Men jeg var helt sik­ker på, at jeg kun­ne sty­re sul­ten til den McDo­nald’s, der lå ved si­den af mit ho­tel. ÅRET EF­TER FIK man af hen­syn til tv- se­er­ne fyldt nog­le af tri­bu­ner­ne op - med lo­ka­le sko­lebørn og sol­da­ter fra en nær­lig­gen­de ka­ser­ne, der blev kørt ind i hund­re­de­vis af bus­ser. De tri­bu­ner, der sta­dig stod tom­me, blev om­dan­net til enor­me re­k­la­meskil­te, men det var sta­dig pin­ligt ty­de­ligt, at Ki­na og For­mel 1 var et for­nuft sæg­te­skab, hvor in­gen af par­ter­ne el­ske­de hin­an­den.

I de mel­lem­lig­gen­de år har For­mel 1 væ­ret på be­søg på om­trent li­ge så po­ten­ti­elt spæn­den­de mar­ke­der i In­di­en, Korea og Tyr­ki­et.

Tom­me tri­bu­ner ma­let, så de ser be­fol­ke­de ud, er et af de tri­ck, man har brugt for at få For­mel 1 til at se po­pu­lært ud i Ki­na. Nu – ef­ter 11 år – er in­ter­es­sen en­de­lig ved at væ­re der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.