Stolt Str­u­dal for­la­der FCN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR­VEL Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Jep­pe Pe­der­sen

jepp@ spor­ten. dk

Mark Str­u­dal har som FC Nord­s­jæl­lands an­greb­s­træ­ner spil­let en vig­tig rol­le i klub­bens optur de se­ne­re år.

Nu er det slut for den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler ef­ter 10 år i Farum- klub­ben. Ka­ris­ma­ti­ske Str­u­dal fø­ler sig klar til nye ud­for­drin­ger og stop­per i FCN ved ud­gan­gen af den­ne sæ­son.

» Det er selv­føl­ge­lig ve­mo­digt at si­ge far­vel, men jeg gør det med stolt­hed over at ha­ve med­vir­ket til, at klub­ben har fejret et mester­skab, po­kal­tri­umf og spil­let Cham­pions Le­ague, « si­ger han.

» Jeg har in­for­me­ret klub­ben om, at jeg øn­sker at prø­ve no­get an­det, og sy­nes, ti­den er rig­tig til de am­bi­tio­ner, for­di jeg fø­ler, jeg ef­ter­la­der klub­bens an­gri­be­re i god stand. Vi har en skarp kon­kur­ren­ce med syv dyg­ti­ge an­gri­be­re til tre plad­ser, og en kon­ver­te­rings­ra­te, hvor vi scorer for hver gang, vi har 6- 7 chan­cer, og det et top­hold vær­digt. Det er sam­me sta­ti­stisk som vo­res mester­skabs­sæ­son, « si­ger han.

In­tet job på hån­den

Mark Str­u­dal sæt­tes i for­bin­del­se med et til­sva­ren­de job i Brønd­by IF, men han af­vi­ser, at han har et nyt job på hån­den.

» Jeg vil gå så langt som til at si­ge, jeg har hørt fra for­skel­li­ge klub­ber, men der er ik­ke skre­vet no­get un­der, og jeg har ik­ke lagt mig fast på no­get. Nu skal jeg se, hvad der er af mu­lig­he­der for mig, før jeg be­slut­ter mig. «

Før det kom­mer så langt, vil han dog ger­ne slut­te af med ma­ner.

» Vi lig­ger sta­dig godt til i ta­bel­len, og jeg hå­ber af he­le mit hjer­te, at når jeg skal si­ge far­vel til gut­ter­ne, er det med vis­hed om, de er slut­tet i top­pen og med del­ta­gel­se i Eu­ro­pa, « si­ger Mark Str­u­dal.

Mark Str­u­dal stop­per

i FC Nord­s­jæl­land. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.