Brø­let Ny bog: Cory­don løj om Dong- skat

Fi­nans­mi­ni­ste­ren an­kla­ges i ny bog for at ha­ve lø­jet i et fortroligt no­tat til re­ge­rin­gens fi nansord­fø­re­re

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

DONG- BOG

I bo­gen ’ Det bed­ste bud’, der udkommer på man­dag, bli­ver fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) hængt ud som løg­ner.

Iføl­ge bo­gen er han selv op­havs­mand til et fortroligt no­tat, der be­kræft er, at den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs vil be­ta­le sel­skabs­skat i Dan­mark. En op­lys­ning, fi nansord­fø­re­ren fra De Ra­di­ka­le, So­fi e Car­sten Nielsen, og So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes, Jesper Pe­ter­sen, gik ud og solg­te til væl­ger­ne. Ef­ter­føl­gen­de måt­te de træk­ke bud­ska­bet om, at Gold­man Sa­chs vil­le be­ta­le skat i Dan­mark, til­ba­ge.

» Den mest grel­le nød­løgn var må­ske, da fi nans­mi­ni­ste­ren brug­te sit em­beds­værk, mi­ni­ste­ri­ets brev­pa­pir og sin per­son­li­ge au­to­ri­tet over for si­ne re­ge­rings­kol­le­ger til at fø­re på­stan­de om Gold­man Sa­chs’ skat­te­for­hold på ba­nen.. . « står der blandt an­det i bo­gen.

Fa­bri­ke­ret som mod­svar

No­ta­tet har væ­ret kendt i off ent­lig­he­den læn­ge, men kend­ska­bet til Bjar­ne Cory­dons rol­le er ny. Det be­kræf­ter bo­gens for­fat­ter.

» Det er fuld­stæn­dig løgn, det han bil­der sin egen ord- fø­rer ind. Der er ik­ke no­gen, der ved, at det kom­mer fra Cory­don selv, « si­ger for­fat­ter Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen.

No­ta­tet fra Bjar­ne Cory­don blev fa­bri­ke­ret som et mod­svar til på­stan­den om, at Gold­man Sa­chs vil­le sen­de pen­ge i skat­te­ly på Cay­man Islands. Iføl­ge bo­gen af­vi­ser den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank at vil­le be­ta­le sel­skabs­skat i Dan­mark.

» Det er in­ter­es­sant, at fi - nans­mi­ni­ste­ren sen­der re­ge­rin­gens ord­fø­re­re ud med op­lys­nin­ger og se­ne­re si­ger, at de har mis­for­stå­et det he­le, « si­ger Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen.

Mang­len­de åben­hed

Hvor­dan for­fat­te­ren er kom­met i be­sid­del­se af det for­tro­li­ge no­tat, vil han ik­ke op­ly­se.

Bo­gen be­kræft er og­så kam­me­rad­vo­ka­tens kri­tik af mang­len­de åben­hed i for­lø­bet op til sal­get. Fi­nans­mi­ni- ste­ren selv kan ik­ke gen­ken­de bil­le­det af no­get for­dækt.

» Man skal hu­ske på, at bo­gens for­fat­ter ik­ke ved, hvil­ke sam­ta­ler der er ble­vet ført, in­den sa­gen of­fi ci­elt blev dis­ku­te­ret, og vi me­ner be­stemt, at be­slut­nin­gen om ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen er ble­vet ta­get på et ve­l­in­for­me­ret og op­lyst grund­lag, « skri­ver Bjar­ne Cory­don i en kom­men­tar til BT.

I gårs­da­gens Ber­ling­s­ke åb- ne­de fi nans­mi­ni­ste­ren for en ny po­li­tik, der skal stram­me op over for de stat­se­je­de virk­som­he­der.

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don an­kla­ges nu for at ly­ve i et no­tat til fi­nansord­fø­rer­ne.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.