Frank Aa­en: Det er al­vor­ligt

BT - - NYHEDER -

I SAM­RÅD

Det er al­vor­ligt, hvis fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) di­rek­te har lø­jet over for fi nansord­fø­re­re og Fol­ke­tin­get. Det me­ner En­heds­li­stens skat­te­o­rd­fø­rer Frank Aa­en.

» Det er klart, hvis han di­rek­te har lø­jet over for Fol­ke­tin­get via et no­tat, som for­skel­li­ge ord­fø­re­re er ble­vet sendt i by­en med, så er det al­vor­ligt. «

Vil ta­ge aff ære

Frank Aa­en var en af de frem­me­ste kri­ti­ke­re, da Dong kom i klø­er­ne på den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs sid­ste år, men han kan ik­ke end­nu si­ge, hvil­ke kon­se­kven­ser det vil få, hvis fi - nans­mi­ni­ste­ren har spil­let en cen­tral rol­le i no­tat­løg­nen.

» Jeg har et sam­råd se­ne­re på må­ne­den om Dong- sal­get, og her vil jeg selv­føl­ge­lig ind­dra­ge det her, « si­ger han.

Men al­le­re­de nu vil han ta­ge aff ære.

» Jeg vil be­de om at få no­ta­tet, for ind­til vi­de­re er det Jesper Pe­ter­sen ( S), der er ble­vet stil­let til an­svar, « ly­der det fra Frank Aa­en. SALG AF DONG

ac­cep­te­rer Dong- bud fra Gold­man Sa­chs og de to pen­sions­kas­ser ATP og PFA i ok­to­ber 2013.

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et

En­heds­li­sten

fo­re­slår i de­cem­ber 2013, at Dong ik­ke skal ha­ve til­ført ka­pi­tal ude­fra.

En­heds­li­stens

for­slag er til de­bat i Fol­ke­tin­get 30. ja­nu­ar 2014, men bli­ver nedstemt.

ti­mer før har SFs in­ter­ne ue­nig­he­der om Dong- sal­get sprængt par­ti­et, der træk­ker sig fra re­ge­rings­sam­ar­bej­det.

nye in­ve­sto­rers eje­ran­de­le blev med aft alen: ATP ca. 5 pct., Gold­man Sa­chs fon­de ca. 19 pct. og PFA ca. 2 pct.

De

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.