Af­slør S’ løgn om tal

BT - - DEBAT - ØKO­NO­MI Fol­ke­tings­kan­di­dat Li­be­ral Al­li­an­ce Syd­jyl­land

Hen­rik Da­hl

Tirs­dag var der et ind­læg af po­li­tisk ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro ( S) her i BT. Det var en per­fekt il­lu­stra­tion af den kamp om hi­sto­ri­en, der for øje­blik­ket fi nder sted. Hen­des ud­sagn om at der nu er kom­met ’ styr på øko­no­mi­en eft er Løk­kes tid som stats­mi­ni­ster’ er mil­dest talt en for­drej­ning.

I 2008 be­gynd­te en ver­den­s­oms­pæn­den­de øko­no­misk kri­se. Den hav­de over­or­dent­lig stor ind­fl ydel­se på Dan­mark.

Man kan dis­ku­te­re, om Løk­kes for­gæn­ger gjor­de nok op gen­nem nul­ler­ne for at fore­byg­ge kri­sen. Man skal dog hu­ske, at han var un­der et enormt pres fra den da­væ­ren­de op­po­si­tion for ik­ke at re­for­me­re no­get og for at øge de off ent­li­ge ud­gift er. Den da­væ­ren­de op­po­si­tion for­søm­te nem­lig in­gen lej­lig­hed til at spre­de den løg­ne­hi­sto­rie, at Fogh var en nedskæ­rin­ger­nes mand.

To af de til­tag, der ube­stridt har gjort mest for at ret­te op på dansk øko­no­mi eft er­føl­gen­de, er høj­re­fl øjens genop­ret­nings­pak­ke og til­ba­ge­træk­nings­re­form. Grun­det dis­se re­for­mer hav­de Dan­mark ved S- SFR- re­ge­rin­gens til­træ­del­se en trip­le A- rat­ing hos de in­ter­na­tio­na­le kre­dit­vur­de­rings­bu­reau­er.

Der­for var det en helt ube­skri­ve­lig ky­nisk ma­ni­pu­la­tion, når den ny­til­t­rå­d­te re­ge­ring i 2011 igen og igen be­skrev Dan­mark som ’ et hånd­vær­ker­til­bud’.

S og SF gik til valg på et gen­nem­ført uhæ­der­ligt grund­lag, nem­lig Fair Løs­ning. Den­ne plan var un­der­fi nan­si­e­ret med mindst 20 mia. og vil­le med ga­ran­ti ha­ve sæn­ket Dan­marks rat­ing hos de in­ter­na­tio­na­le kre­dit­vur­de­rings­bu­reau­er. Bag­eft er blev de af De Ra­di­ka­le tvun­get til at over­ta­ge Løk­kes kri­sepo­li­tik.

Jeg hå­ber, at al­le retskaf­ne mænd og kvin­der vil væ­re med til at af­slø­re løg­ne­for­tæl­lin­gen, hver gang en ky­nisk ma­ni­pu­la­tor fra re­ge­rin­gen prø­ver at sæt­te den i om­løb.

Hvem red­de­de øko­no­mi­en, Thor­ning el­ler Løk­ke? Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.