Nej, vi har stram­met skru­en nok

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL

For­mand for Dansk Fol­ke­par­ti

vi med den vel­færds- og til­ba­ge­træk­nings­aft ale, der er ble­vet la­vet, ta­get fat og stil­let sto­re krav til de men­ne­sker, der har fy­sisk hårdt ar­bej­de. Og der bør vi bru­ge ti­den fra nu af på at fo­ku­se­re på, hvor­dan vi hjæl­per dem med at bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det de ek­stra år, vi i for­vej­en har for­plig­tet os til frem for at sæt­te pen­sions­al­de­ren yder­li­ge­re op. Jeg er ban­ge for, at fl ere af de men­ne­sker, der har et hårdt fy­sisk ar­bej­de, ik­ke kan bli­ve

I FOR­VEJ­EN HAR

ved så læn­ge, som det er for­ud­sat, og at de så i ste­det skal på før­tids­pen­sion. Den må­de at kom­me væk fra ar­bejds­mar­ke­det på er ik­ke sær­ligt vær­dig for en per­son, der el­lers har ar­bej­det he­le sit liv.

for­skel på at sid­de ved et skri­ve­bord med en lang uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se bag sig, og så at væ­re mu­rer, som kla­trer rundt på sta­ti­ver i vind og vejr i åre­vis. Det er det, De Ra­di­ka­le mis­for­står. Det er godt, at vi kom­mer til at le­ve læn­ge­re, men det be­ty­der ik­ke, at de men­ne­sker, der har hårdt fy­sisk ar­bej­de, ba­re au­to-

DER ER STOR

ma­tisk kan bli­ve ved med at ar­bej­de me­get læn­ge­re.

lø­se ud­for­drin­gen med, at der bli­ver fær­re til at for­sør­ge fl ere, så skal vi ha­ve fl ere af dem, der er sat uden for ar­bejds­mar­ke­det, ind igen. Og der­u­d­over skal vi ha­ve me­re sty­ring med, hvem der kom­mer til Dan­mark fra an­dre lan­de. Når du be­sø­ger en frugt­plan­ta­ge i dag, så er det stort set kun øst­eu­ro­pæ­e­re, der ar­bej­der der. Det er ud­slag af, at de har ta­get nog­le af de job, som de dan­ske kon­tant­hjælps- og dag­pen­ge­mod­ta­ge­re el­lers fi nt kan kla­re.

HVIS VI SKAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.