Løk­ke kryd­ser de for­ker­te klin­ger

ME­NER

BT - - DEBAT -

Fle­re væl­ger­må­lin­ger in­di­ke­rer, at den bor­ger­li­ge fl øj er ved at smi­de et stort for­spring. Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan der­med fejre sit 10 års ju­bilæum som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med en fø­lel­se af, at hun vir­ke­lig har en chan­ce ved det kom­men­de valg, og at hen­des per­son­li­ge be­tyd­ning for par­ti­et er væ­sent­lig. MEN HVIS EN en­kelt per­son kan ha­ve af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på val­gre­sul­ta­tet 2015, er det næp­pe Thor­ning- Sch­midts styr­ke. Nej, det er sna­re­re Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sens util­stræk­ke­lig­he­der, der ka­ster skyg­ger.

KUN­NE DEN BOR­GER­LI­GE stats- mi­ni­ster­kan­di­dat smi­de no­get død­vægt, bur­de det selv­føl­ge­lig væ­re de tro­vær­dig­heds­pro­ble­mer, der læn­ge har kli­stret sig til hans per­son­li­ge pro­fi l. Det er Ven­stre- for­man­dens eget tro­vær­dig­heds­pro­blem, der dræ­ner den bor­ger­li­ge fl øj, me­re end det er sær­ligt in­spi­re­ren­de ini­ti­a­ti­ver hos mod­stan­der­ne. OG HELT UBE­GRI­BE­LIGT er det al­li­ge­vel ble­vet Ven­stre- for­man­dens kla­re stra­te­gi at gen­vin­de tro­vær­dig­hed ved at ta­le om po­li­tisk sub­stans, men ved at an­gri­be ’ løft ebrud­s­re­ge­rin­gen’ på dens tro­vær­dig­hed. HVIS LARS LØK­KE Ras­mus­sen ik­ke selv kan se iro­ni­en, må der væ­re an­dre, der kan for­tæl­le ham, at han kæm­per en umu­lig kamp. Hvor­for i al­ver­den ta­le så me­get om tro­vær­dig­heds­pro­ble­mer, når tro­vær­dig­heds­pro­ble­met er sel­ve es­sen­sen af for­man­dens egen, til­sy­ne­la­den­de uover­sti­ge­li­ge ud­for­dring? LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN har per­son­ligt in­vi­te­ret re­ge­rin­gen til­ba­ge i valg­kam­pen ved at in­si­ste­re på he­le ti­den at kryd­se klin­ger på et om­rå­de, hvor hans eget sværd er ble­vet brutalt for­kor­tet.

ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.