STÆR­KE­RE END NO­GEN­SIN­DE

Fejrer ti- års ju­bilæum som for­mand for S Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Man må nøg­ter­nt kon­sta­te­re, at bort­set fra da Hel­le Thor­ning- Sch­midt som den før­ste for­mand blev valgt af med­lem­mer­ne i 2005, har hun næp­pe stå­et stær­ke­re i sin ti- åri­ge for­mand­s­pe­ri­o­de end nu. Hun og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne går frem mod en kom­men­de valg­kamp med op­ti­mis­me, fæl­les fod­slag og kamp­gejst. Men der­med er det ik­ke af­gjort. Po­li­ti­ske ven­ner og fj en­der har for længst fo­re­ta­get en så­kaldt Swot- ana­ly­se af Thor­ning, alt­så en ana­ly­se af hen­des styr­ker, svag­he­der, mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger. Og den teg­ner et bil­le­de af en for­mand, der har nå­et me­get, men sta­dig har no­get at ar­bej­de med.

Hvad er Thor­nings sty rker? Man kan sam­men­lig­ne Thor­ning med den fl it­ti­ge pi­ge på ju­rastu­di­et. Hun har or­den i sa­ger­ne, er al­tid vel­for­be­redt og læ­ser he­le pensum - to gan­ge. Læg der­til, at hen­des in­di­a­ner­navn utvivl­s­omt vil­le væ­re ’ Står Stærkt i Mod­vind’. Der fi ndes vel næp­pe ét ene­ste in­ter­view, hvor Thor­ning sva­rer kort for ho­ve­d­et, vris­sent el­ler ser træt og sur ud. Hun er trå­dt ind på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne med na­tur­lig­hed og ele­gan­ce, og som hjem­lig le­der har hun ud­vist til­lid og gi­vet plads til si­ne mi­ni­stre. Thor­ning er må­ske ik­ke en me­ster i le­ve­rin­gen af ta­ler, men hun mø­der til gen­gæld al­tid op med frem­ra­gen­de ta­ler, der bå­de med hu­mor, one- li­ners og po­li­tisk skarp­hed har red­det hen­de i man­ge til­spid­se­de si­tu­a­tio­ner. Se­ne­st fi k hun et so­lidt boost af sin hånd­te­ring af ter­r­oren i Kø­ben­havn. Kort sagt: Thor­ning er in­ter­na­tio­nal, på det se­ne­ste og­så stats­mand og per­son­ligt ro­bust.

Hvad er Thor­nings mu­lig­he­der? ’ Con­te­xt is king’. Hvis det lyk­kes for Thor­ning at par­ke­re alt det upo­pu­læ­re i en sam­men­hæng, hvor dan­sker­ne en­der med at kon­klu­de­re, at nok var de ue­ni­ge i me­to­der­ne, men re­sul­ta­tet er godt, så står hun jo som den, der hav­de ret fra be­gyn­del­sen - uan­set hvor man­ge svin­ke­æ­rin­der hun tog på vej­en. Læg der­til, at or­det ’ løft ebrud’ nok klin­ger sandt hos man­ge, men de fl este er og­så ved at væ­re træt­te af at hø­re på det. Hvad er Thor­nings ud­for­drin­ger? Trus­len mod Thor­ning er sta­dig til at få øje på. He­le valg­pe­ri­o­den har rød blok væ­ret bag­ud. Uan­set hvor me­get blå blok har klok­ket i det og ta­get ti­me out til for­mands­op­gør og lig­nen­de, har hun kun kun­net træk­ke vej­ret over van­d­over­fl aden, hvis hun stod på tæ­er med et su­ge­rør i mun­den. Læg der­til, at selv­om der er gry­en­de op­ti­mis­me i øko­no­mi­en og par­ti­et, så kan man godt mær­ke, at re­ge­rin­gen reg­ner med at ta­be. Og uan­set hvad, så er 10 år som for­mand lang tid.

Kon­klu­sion? Thor­ning er klart stær­ke­re i rol­len som stats­mi­ni­ster end som S- for­mand. Thor­ning til­t­rå­d­te med et løft e om at slå Anders Fogh og om at teg­ne det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske pro­jekt for det 21. år­hund­re­de. In­gen af de­le­ne lyk­ke­des. Og S er gå­et til­ba­ge ved valg eft er valg. Til gen­gæld til­t­rå­d­te hun som stats­mi­ni­ster med et løft e om at få Dan­mark sik­kert gen­nem kri­sen. Det ser ud til at lyk­kes. Sik­kert er det, at hvis man vil sik­re sit po­li­ti­ske eft er­mæ­le, så kan man ik­ke slip­pe det, før man dør - og selv der er der brug for tro væb­ne­re, der kæm­per for for­tæl­lin­gen. Thor­nings ud­læg­ning af eg­ne be­drift er har al­tid væ­ret en for­tæl­ling om suc­ces og sej­re - og det lyk­kes oft e, for­di hun er uover­truff en til at sæt­te for­vent­nin­ger­ne lavt. Men som S- for­mand kan hun med ret­te trut­te lidt i eget horn. Med 10 år på po­sten, ro på bags­mæk­ken, klar arv­ta­ger pa­rat, og hun har sik­ret re­ge­rings­mag­ten og stats­mi­ni­ster­po­sten - oven i kø­bet den hi­sto­risk før­ste til en kvin­de i Dan­mark - kan man så for­lan­ge me­re af en for­mand?

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.