Hvad sy­nes du, at Dan­mark skul­le ha­ve gjort 9. april 1940?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.27 SLAP MED FÅ SKRAM­MER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.40 MOD­STAND GØR FOR­SKEL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.51 FYLD­TE KIR­KE­GÅR­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.57

Lagt os fl adt ned over­for den ty ske over­magt, som vi gjor­de Vi skul­le ha­ve op­ru­stet i åre­ne op til og for­sva­ret lan­det

6.863 stem­mer på bt. dk

NØD­VEN­DIG OVER­GI­VEL­SE

Poul Ei­gil Pe­der­sen

Dan­mark var chan­ce­løs – der­for var det nød­ven­digt at ka­pi­tu­le­re.

Anders Han­sen

Jeg tror vir­ke­lig, at vi skal pas­se på med at døm­me folk for, hvad de gjor­de un­der An­den Ver­denskrig 75 år eft er – spe­ci­elt i be­tragt­ning af at vi er det land, der kom ud af kri­gen med fær­re­st skram­mer. De gjor­de, hvad de var nødt til.

Sis­si Klaus

Dan­mark hav­de få­et gru­som­me prygl af den ty­ske krigs­ma­ski­ne, men Hol­land ’ køb­te’ næ­sten en uge vig­tig tid ved at gø­re mod­stand og Græken­land ’ køb­te’ tid nok til, at in­va­sio­nen i Rusland slog fejl. Så alt i alt hav­de ba­re en en­kelt dags mod­stand i Dan­mark må­ske og­så gjort en for­skel.

Sø­ren Poul El­le­søe

Hav­de Dan­mark for­søgt sig med en håb­løs kamp, vil­le vo­res kir­ke­går­de væ­re fyldt med grav­sten af fald­ne dan­ske sol­da­ter. Dan­mark gjor­de det ene­ste rig­ti­ge. Vi over­gav os og lod ti­den ar­bej­de, så en un­derjor­disk grup­pe­ring af fri­vil­li­ge kun­ne gø­re li­vet svært for be­sæt­tel­ses­mag­ten. Og­så den­ne fol­kets op­stand ko­ste­de liv, men in­tet mod hvad den ty­ske krigs­ma­ski­ne vil­le ha­ve fo­re­ta­get af mas­se­bomb­nin­ger på de­res må­l­ret­te­de vej mod Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.