TAG PEN­GE­NE FR

Dan­sker­nes dom over gre­vin­de Ale­xan­dra er hård: Hun skal gi­ve af­kald på sin livslan­ge år­pen­ge- ord­ning. BT har un­der­søgt, hvor lidt hun la­ver

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk sris@ bt. dk

SKEP­SIS

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Hvis det står til dan­sker­ne, så skal Ale­xan­dra til at ar­bej­de og tje­ne si­ne eg­ne pen­ge. Det frem­går af en un­der­sø­gel­se, som TNS Gallup har la­vet for BT, hvor 1.046 dan­ske­re er ble­vet spurgt om de­res hold­ning til gre­vin­den.

I alt me­ner 79,2 pro­cent af dan­sker­ne, at gre­vin­de Ale­xan­dra skal ha­ve fra­ta­get si­ne år­pen­ge - en­ten med det sam­me el­ler over en år­ræk­ke.

Kun 12,6 pro­cent af be­folk­nin­gen me­ner, at hun skal be­hol­de dem.

År­pen­ge­ne har Ale­xan­dra få­et si­den skils­mis­sen fra prins Joachim i 2004, hvor hun fik sin egen post på fi­nans­lo­ven, som skul­le sik­re hen­de ‘ et vær­digt liv’ uden Joachim ved sin si­de. Oven i hat­ten fik hun og­så et hus af Joachim til 7,25 mil­li­o­ner kro­ner på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Den op­sigtsvæk­ken­de Gallup- må­ling un­der­stre­ger den skep­sis, der er i be­folk­nin­gen over, at gre­vin­de Ale­xan­dra hvert år mod­ta­ger mil­li­o­ner af kro­ner uden at ha­ve of­fi­ci­el­le plig­ter for kon­ge­hu­set.

Da­len­de stjer­ne

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er hi­sto­ri­ker og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er ik­ke over­ra­sket.

» Ale­xan­dras stjer­ne har væ­ret da­len­de igen­nem nog­le år. Hun spil­ler ik­ke den sam­me rol­le me­re, for­di hun ik­ke er en of­fi­ci­el del af det dan­ske kon­ge­hus. Det be­ty­der og­så, at man­ge dan­ske­re ik­ke fø­ler, at hun gør en ind­sats for si­ne pen­ge. Der­for me­ner fler­tal­let, at den livslan­ge ydel­se til hen­de skal af­skaf­fes, « si­ger Lars Hov­bak­ke.

Da man i sin tid gav Ale­xan­dra år­pen­ge, var det po­li­ti­ske ho­ve­d­ar­gu­ment, at hun skul­le væ­re i stand til at op­ret­hol­de si­ne of­fi­ci­el­le plig­ter her­un­der hen­des man­ge pro- tek­tio­ner. Men da hun blev de­gra­de­ret til gre­vin­de i 2007, valg­te hun selv at drop­pe ot­te pro­tek­tio­ner ud af 24. Og sid­ste år drop­pe­de DRs pi­ge­kor sam­ar­bej­det med Ale­xan­dra ef­ter 19 år. I dag har hun så­le­des langt fær­re pro­tek­tio­ner, end da hun fik be­vil­get år­pen­ge­ne i 2005.

Spar­som ind­sats

I dag tæl­ler hen­des pro­tek­tio­ner blandt an­det Dansk Unicef Ko­mité, Ran­ders Regnskov, Nord­s­ø­en Oce­a­na­ri­um, Oden­se Zoo og Dansk Blin­de­sam­fund. Sam­ti­dig kan BT i dag for­tæl­le, at den ar­bejds­ind­sats, Ale­xan­dra læg­ger i si­ne pro­tek­tio­ner - som er hen­des ene­ste ar­bej­de for de man­ge pen­ge - er yderst spar­som. 2012 el­ler 2013 var det vist - spurgt, om hun hav­de mu­lig­hed for at kom­me, hvor hun sag­de nej, for­di hun ik­ke kun­ne. Men el­lers har jeg ik­ke no­get at ud­sæt­te på sam­ar­bej­det med hen­de, « si­ger di­rek­tør i Nord­s­ø­en Oce­a­na­ri­um Karl Hen­rik Laur­sen.

En an­den af Ale­xan­dras pro­tek­tio­ner er Ran­ders Regnskov. Her var hun se­ne­st på be­søg i sep­tem­ber 2014 - alt­så for me­re end et halvt år si­den.

Når det gæl­der pro­tek­tio­nen ’ The Eng­lish- Spe­aking Uni­on’, der lig­ger i Char­lot­ten­lund og der­med lig­ger tæt på Ale­xan­dras bo­lig på Sva­ne­møl­le­vej i Kø­ben­havn, er gre­vin­den dog me­re ak­tiv.

Her mø­der hun iføl­ge for­mand Clai­re Cam­bell Clau­sen op til events ca. fem gan­ge om året.

» Som pro­tek­tor har hun væ­ret tro­fast og hjælp­som, « si­ger hun.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og virk­som­he­der­ne - som BT har talt med - ud­tryk­ker i det sto­re he­le da og­så til­freds­hed med Ale­xan­dra, selv om der er stor for­skel på, hvor of­te hun vi­ser sig.

Bør ar­bej­de for pen­ge­ne

Men det æn­drer ik­ke ved, at pro­tek­tio­ner­ne kræ­ver en mini­mal ar­bejds­ind­sats, og det er med til at øge dan­sker­nes skep­sis, me­ner Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

» Det er klart, at hvis hun var me­re syn­lig i det of­fent­li­ge rum, og man så me­re til hen­de i for­bin­del­se med hen­des pro­tek­tio­ner, så vil­le hun og­så ha­ve en stør­re op­bak­ning i be­folk­nin­gen. I dag for­ven­ter be­folk­nin­gen i mo­nar­ki­er, at de kon­ge­li­ge gør en ind­sats for de­res pen­ge, « si­ger han.

Han me­ner og­så, at dan­sker­nes kri­ti­ske hold­ning til Ale­xan­dra for­stær­kes af, at dan­sker­ne i kølvan­det på fi­nanskri­sen er ble­vet min­dre to­le­ran­te over for per­so­ner, der får pen­ge fra det of­fent­li­ge uden selv at yde en ind­sats.

» Og det af­spej­ler sig og­så i dan­sker­nes kri­ti­ske hold­ning til Ale­xan­dras år­pen­ge, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra gre­vin­de Ale­xan­dra.

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Gre­vin­de Ale­xan­dra med sin mand Martin Jør­gen­sen. Par­ret var in­vi­te­ret med til festaf­ten i Mu­sik­hu­set i Aar­hus i an­led­ning af dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag. Gre­vin­de Ale­xan­dras bo­lig lig­ger på Sva­ne­møl­le­vej i Kø­ben­havn. Hu­set køb­te prins Joachim til hen­de for 7,25 mil­li­o­ner kro­ner. Ale­xan­dra mod­ta­ger år­pen­ge, uden at hun skal yde no­get til gen­gæld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.