’’

BT - - NYHEDER - Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen

Hvis hun var me­re syn­lig i det of­fent­li­ge rum – så vil­le hun og­så ha­ve en stør­re op­bak­ning i be­folk­nin­gen

Et ek­sem­pel er Oden­se Zoo. Og her lig­ger hen­des se­ne­ste ar­bejds­op­ga­ve godt fi­re år til­ba­ge i ti­den. Her var hun med til at åb­ne en så­kaldt Kiwa­ra Camp. På oden­sezoo. dk lin­kes i øv­rigt til Ale­xan­dras hjem­mesi­de, men den ek­si­ste­rer ik­ke læn­ge­re.

» Ale­xan­dra er til ste­de, når vi ek­sem­pel­vis har åb­nin­ger af nye, sto­re an­læg. Så får vi hen­de til at del­ta­ge, og det gør hun så, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Oden­se Zoo Rik­ke Sko­vlund. Hvor tit sker det så? » Det er ik­ke ret tit. Se­ne­st, hun var her, var, da vi åb­ne­de vo­res Kiwa­ra- an­læg i 2011, « si­ger Rik­ke Sko­vlund.

Og­så i Nord­s­ø­en Oce­a­na­ri­um i Hir­ts­hals er be­søg fra gre­vin­den sjæld­ne. Her hav­de man se­ne­st be­søg af hen­de i 2010.

» Vi har og­så tid­li­ge­re - i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.