Po­li­ti­ke­re: Lad Joachim be­ta­le Der­for får Ale­xan­dra år­pen­ge

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk, mkn@ bt. dk Anders Samuelsen, LA

RE­AK­TION

Mads Kor­sa­ger Nielsen ’ Kon­ge­hu­set bør selv be­ta­le og ik­ke skat­tey­der­ne.’

No­gen­lun­de så­dan kan hold­nin­ger­ne til Ale­xan­dras år­pen­ge op­sum­me­res i SF og hos En­heds­li­sten. Som de ene­ste par­ti­er stem­te de i sin tid imod, at Ale­xan­dra skul­le mod­ta­ge år­pen­ge re­sten af li­vet.

Sam­ti­dig vi­ser BTs me­nings­må­ling, fo­re­ta­get af TNS Gallup, at et fler­tal på næ­sten 80 pro­cent af dan­sker­ne me­ner, at år­pen­ge­ne til Ale­xan­dra skal fjer­nes. Kun et få­tal af dan­sker­ne - helt præ­cist 12,6 pro­cent - me­ner, at Ale­xan­dra skal be­hol­de si­ne år­pen­ge re­sten af li­vet.

Jo­a­chims pro­blem

Det rej­ser for­ny­et kri­tik fra de kon­ge­hus- kri­ti­ske po­li­ti­ke­re i Fol­ke­tin­get.

» Kon­ge­hu­sets eg­ne, per­son­li­ge sa­ger bør ord­nes i den sam­me ram­me. Vi skal hver­ken blan­de os i, om man bli­ver gift el­ler skilt. Men at sæt­te ek­stra pen­ge af på fi­nans­lo­ven som i det­te til­fæl­de, sy­nes jeg er no­get un­der­ligt no­get, « si­ger Lis­beth Bech Poul­sen fra SF.

Ale­xan­dra mod­ta­ger i år

Lis­beth Bech Poul­sen, SF 2,3 mio. kro­ner. Og står det til En­heds­li­sten, skal Ale­xan­dra in­tet mod­ta­ge.

» Statskas­sen skal ik­ke be­ta­le for, at de kon­ge­li­ge ik­ke kan fin­de ud af at le­ve sam­men. I det­te til­fæl­de er det prin­sen, der bør sør­ge for, at den fra­skil­te får no­get at le­ve for, « si­ger Frank Aa­en ( EL).

Lis­beth Bech Poul­sen hå­ber, at dan­sker­nes mar­kan­te til­ken­de­gi­vel­se vil bli­ve no­te­ret.

» Skul­le no­get lig­nen­de ske igen, så hå­ber jeg da, at po­li­ti­ker­ne og re­ge­rin­gen ta­ger be­stik af, at folk ik­ke sy­nes, det er i or­den, at skat­tey­der­nes pen­ge skal gå til tid­li­ge­re med­lem­mer af kon­ge­hu­set, « si­ger SFs skat­te­o­rd­fø­rer.

Po­li­tisk fler­tal bag

Hver­ken En­heds­li­sten el­ler SF tror dog på, at af­ta­len no­gen­sin­de vil bli­ve æn­dret. Trods kri­tik og be­folk­nin­gens skep­sis står der sta­dig et so­lidt po­li­tisk fler­tal bag gre­vin­dens øko­no­mi­ske sik­ker­heds­net.

Selv Li­be­ral Al­li­an­ce - der nor­malt er klar i mælet, når det hand­ler om at mo­ti­ve­re dan­sker­ne til at væ­re selv­for­sør­gen­de - vil ik­ke umid­del­bart æn­dre på Ale­xan­dras år­pen­ge.

» For os er kon­ge­hu­set en sam­let pak­ke, og vi har ik­ke hold­nin­ger til de en­kel­te de­le af det. Skal vi for­hol­de os til det, så skal det væ­re i for­bin­del­se med en po­li­tisk for­hand­ling af den sam­le­de pak­ke, « si­ger po­li­tisk le­der af Li­be­ral Al­li­an­ce Anders Samuelsen.

Loven

om år­pen­ge til gre­vin­de Ale­xan­dra blev la­vet, da hun og prins Joachim i 2004 blev se­pa­re­ret og ef­ter­føl­gen­de skilt. Loven be­tød, at den da­væ­ren­de prin­ses­se fik si­ne eg­ne øre­mær­ke­de pen­ge på fi­nans­lo­ven.

blev fast­sat til 1,56 mio. kro­ner, og i loven blev der fast­sat hal­vår­li­ge stig­nin­ger, som be­ty­der, at Ale­xan­dra i 2015 får 2,3 mil­li­o­ner kro­ner. Loven blev ved­ta­get af et stort fler­tal af par­ti­er, og det var kun En­heds­li­sten og SF, der stem­te imod. Po­li­ti­ker­ne vil­le sik­re Ale­xan­dra ’ et vær­digt liv’.

apa­na­gen fik Ale­xan­dra i 2005 en vil­la på Sva­ne­møl­le­vej på Øster­bro i Kø­ben­havn foræ­ret af Joachim til 7,25 mio. kro­ner. Hu­set fik hun uden gæld.

har i sit nye æg­te­skab med prin­ses­se Ma­rie gi­vet hen­de halvt ejer­skab af de­res hus i Klam­pen­borg, så hun i til­fæl­de af en skils­mis­se vil væ­re sik­ret et to­cif­ret mil­li­onbe­løb. Fra kon­ge­hu­sets si­de sand­syn­lig­vis en er­ken­del­se af, at det er slut med at til­de­le nye livslan­ge år­pen­ge­ord­nin­ger til Jo­a­chims eks’er, hvis og­så han og prin­ses­se Ma­rie skul­le gå fra hin­an­den.

Be­lø­bet

Ud­over

Joachim

Frank Aa­en, EL

Gre­vin­de Ale­xan­dras po­pu­la­ri­tet er fal­den­de i den dan­ske be­folk­ning, og bå­de dan­sker­ne og fle­re po­li­ti­ke­re er træt­te af, at dan­ske skat­tey­der­kro­ner går til gre­vin­dens år­pen­ge. Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.