10- årig for­søgt vold­ta­get i moské

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

TIL­TA­LE

En 10- årig dreng und­gik på et hæn­gen­de hår at bli­ve vold­ta­get på et toilet i den nye stormoské på Vin­ge­lod­den på det ydre Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Så­dan ly­der an­kla­gen mod en 47årig mand, der næg­ter sig skyl­dig.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet mod den va­re­tægts­fængs­le­de mand, som bt. dk har få­et ak­tind­sigt i, blev den min­dre­åri­ge dreng i sid­ste øje­blik red­det fra voldtæg­ten, for­di hans sto­re­bror ban­ke­de på den lå­ste toilet­dør ef­ter at ha­ve hørt hans nødråb og råb­te ’ stop’ på sit mo­der­s­mål.

Lok­ke­de med last­bil­kø­re­tur

Voldtægts­for­sø­get i den ny­byg­ge­de moské Ha­mad Bin Kha­li­fa Ci­vilsa- tion Cen­tre fandt sted lør­dag ef­ter­mid­dag 27. de­cem­ber i fjor. Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet lok­ke­de gerningsmanden den tro­skyl­di­ge dreng med sig un­der fo­re­gi­ven­de af, at han skul­le prø­ve at kø­re last­bil.

Blev an­holdt kort ef­ter

Med et fast greb i ar­men blev dren­gen iføl­ge vid­neud­sagn truk­ket ud på et toilet i mo­ske­en, hvor­ef­ter dø­ren blev låst og dren­gen fik truk­ket bå­de si­ne buk­ser og un­der­buk­ser ned om knæ­e­ne. Her­ef­ter gjor­de den til­tal­te sig iføl­ge ankla­ge­skrif­tet klar til at vold­ta­ge dren­gen trods den­nes pro­te­ster, ind­til sto­re­bro­de­ren ban­ke­de på og råb­te stop.

Det fik den 47- åri­ge til at op­gi­ve sit fore­ha­ven­de, skub­be dren­gen ud af toilet­tet og lå­se dø­ren igen.

Kort ef­ter blev den 47- åri­ge mand an­holdt, og da­gen ef­ter blev han va­re­tægts­fængs­let ved et grund­lovs- for­hør for luk­ke­de dø­re i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn.

På grund af man­dens men­tale til­stand har po­li­tiets an­kla­ge­re ta­get for­be­hold for, at der mu­lig­vis vil bli­ve ned­lagt på­stand om an­den sank­tion end al­min­de­lig fængsels­straf, når sa­gen i næ­ste uge skal be­hand­les i Kø­ben­havns By­ret. Sam­ti­dig vil der bli­ve ned­lagt på­stand om er­stat­ning til den foru­ret­te­de dreng.

Bå­de den 10- åri­ge og hans sto­re­bror slip­per for per­son­ligt at skul­le mø­de op i by­ret­ten for at af­gi­ve vid­ne­for­kla­ring. De er på for­hånd ble­vet af­hørt for­an et vi­deo­ka­me­ra, og dis­se op­ta­gel­ser vil bli­ve af­spil­let i ret­ten for at skå­ne dren­ge­ne.

LØR­DAG 11. APRIL 2015

En 10- årig dreng er iføl­ge po­li­ti­et ble­vet for­søgt vold­ta­get i den nye stormoské på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Ar­kiv­fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.