Kø­ben­havn­ske kon­fi rman­der får de stør­ste ga­ver

BT - - NYHEDER -

GA­VEREGN

Mens en kø­ben­havnsk kon­fi rmand får ga­ver for 20.234 kr., må un­ge fra Re­gion Syd­dan­mark nø­jes med 13.064 kr. vi­ser en un­der­sø­gel­se fra TNS Gallup på veg­ne af Nor­dea- fon­den, skri­ver me­troxpress.

For­skel­len kan skyl­des, at kon­fi rma­tio­nen i det syd­li­ge Jyl­land og på Fyn i hø­je­re grad hand­ler om den kir­ke­li­ge tra­di­tion :

» Sam­ti­dig er der sta­tus i at vi­se, hvad man kan gi­ve ens børn. Men sam­let set har de un­ge ik­ke fl ere pen­ge mel­lem hæn­der­ne end for 10 år si­den, for dar var det til gen­gæld nem­me­re for de un­ge at få ar­bej­de, « , si­ger dag­lig le­der af Cen­ter for Ung­doms­stu­di­er Sø­ren Øster­gaard

Ann Lehmann Eri­ch­sen, for­bru­ge­rø­ko­nom i Nor­dea, gi­ver en for­kla­ring på de sto­re re­gio­na­le for­skel­le:

» Hvis mor og far er vel­ha­ven­de, får bør­ne­ne stør­re ga­ver. Der er en ty­de­lig sam­men­hæng mel­lem hus- stand­s­ind­kom­sten og ve­stør­rel­sen, « si­ger hun .

Ban­ker­ne står igen i år pa­rat med gav­mil­de ren­ter i sær­li­ge kon­fi rma­tion­s­til­bud. Hos Spa­re­kas­sen Kronjyl­land og Sal­ling Bank er der størst ge­vinst. Her kan 10.000 kr. kon­fi rma­tions­pen­ge på ot­te må­ne­der av­le 667 kr., vi­ser en op­gø­rel­se fra My­ban­ker.

Mens kon­fi rman­der­ne kan jub­le over de­res nye for­mue, skal mor og far i gen­nem­snit pun­ge ud med 30.000 kr. for fest­lig­he­der­ne.

ga-

Anders Fri­is li­der af narko­lepsi ef­ter vac­ci­neska­de med Pan­dem­rix . Han fal­der der­for i søvn he­le ti­den .

Fo­to: Bax Lind­hardt

Jy­ske kon­fir­man­der kan sæt­te 7.000 fær­re kro­ner ind på bank­bo­gen ef­ter den sto­re dag end de­res kø­ben­havn­ske li­ge­mænd.

Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.