Får er­stat­ning eft er vac­ci­ne

15- åri­ge Anders blev in­va­li­de­ret af in­fl uen­za- vac­ci­ne. Men hans er­stat­ning er alt for lav, si­ger hans far

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

ER­STAT­NING

15- åri­ge Anders Fri­is, der er ble­vet in­va­li­de­ret som føl­ge af en vac­ci­ne mod svi­ne­in­fl uen­za, har få­et til­kendt yder­li­ge­re godt 700.000 kro­ner i er­stat­ning. Det frem­går af en af­gø­rel­se fra Pa­tien­ter­stat­nin­gen.

Der­med er Anders Fri­is sam­let ble­vet til­kendt en er­stat­ning på 2 mil­li­o­ner kro­ner. Hans fa­mi­lie har valgt at kla­ge over af­gø­rel­sen, da de ik­ke me­ner, at er­stat­nin­gen står mål med de mén, Anders Fri­is må le­ve med som føl­ge af vac­ci­nen.

» Det er en hån mod Anders, at de me­ner, at to mil­li­o­ner kro­ner er en pas­sen­de er­stat­ning for, at han al­drig vil få et nor­malt liv. De pen­ge skal ræk­ke re­sten af hans liv, « si­ger Hans Fri­is, der er far til den 15- åri­ge dreng.

I 2009, da Anders Fri­is var ni år, blev han på Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­ling vac­ci­ne­ret mod svi­ne­in­fl uen­za­en H1N1. Vac­ci­ne­nen var Pan­dem­rix fra den bri­ti­ske me­di­ci­nal­gi­gant GlaxoS­mit­hKli­ne. Anders Fri­is er i dag det før­ste an­er­kend­te dan­ske ek­sem­pel på, at der er en sam­men­hæng mel­lem Pan­dem­rix- vac­ci­nen og hjer­ne­syg­dom­men narko­lepsi.

80 pro­cent in­va­lid

En syg­dom, der er så al­vor­lig, at Anders Fri­is ik­ke har ud­sigt til at få et nor­malt liv igen. Han har vold­som­me ma­re­ridt og fal­der al­drig i dyb søvn. I lø­bet af nat­ten kan han våg­ne 10- 25 gan­ge, og i dag­ti­mer­ne kan han fal­de i søvn hvor som helst og når som helst.

I de­cem­ber 2014 ud­for­me­de Lars Bø­ge­skov, over­læ­ge i neu­rokirur­gi ved Rigs­ho­spi­ta­let, en spe­ci­al­læ­ge­er­klæ­ring, hvoraf det frem­går, at Anders Fri­is eft er vac­ci­nen har en mén­grad på 80 pro- kendt en er­stat­ning på 1,3 mil­li­on kro­ner.

Med den nye af­gø­rel­se er Anders Fri­is’ mén­grad ble­vet fast­sat til 40 pro­cent, men det er langt­fra til­freds­stil­len­de for Anders Fri­is og hans fa­mi­lie, der hen­vi­ser til spe­ci­al­læ­ge­er­klæ­rin­gen.

» Jeg for­står ik­ke, at Pa­tien­ter­stat­nin­gen ik­ke ser og bru­ger de rap­por­ter og vur­de­rin­ger, som er la­vet af spe­ci­al­læ­ger, de selv har ud­pe­get. Det er ufat­te­ligt, « si­ger Hans Fri­is.

Svensk sær­lov på vej

Pan­dem­rix- vac­ci­nen blev be­nyt­tet i fl ere eu­ro­pæ­i­ske lan­de, men har si­den 2009 væ­ret om­dis­ku­te­ret, da den in­de­holdt stoff er, som er for­bud­te i USA. I for­bin­del­se med at de en­kel­te lan­de køb­te vac­ci­nen, fra­skrev pro­du­cen­ten GlaxoS­mit­hKli­ne sig sam­ti­dig et­hvert an­svar for even­tu­el­le bi­virk­nin­ger. I ste­det blev an- Anders Fri­is blev i 2009 vac­ci­ne­ret mod svi­ne­in­fl uen­za med Pan­dem­rixvac­ci­nen på Sund­he­s­sty - rel­sens an­be­fa­ling. Han fi k eft er­føl­gen­de kon­sta­te­ret hjer­ne­syg­dom­men narko­lepsi, og læ­ger har på vist sam­men­hæng mel­lem vac­ci­nen og syg­dom­men. sva­ret lagt over på de sta­ter, der hav­de købt vac­ci­ner­ne.

I Sve­ri­ge skal po­li­ti­ker­ne in­den for kort tid stem­me om en sær­lov, som skal sik­re, at de sven­ske børn, der har få­et narko­lepsi som føl­ge af Pan­dem­rix- vac­ci­nen, hver får op til 10 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning.

» Sven­sker­ne ta­ger an­svar. Det gør dan­sker­ne ik­ke, « si­ger Hans Fri­is til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.