Norwe­gi­an tab­te 300 mi o. kr. på pi­lot­strej­ke

BT - - NYHEDER - Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

REGN­SKA­BETS TI­ME

Norwe­gi­ans pi­lo­ters 11 da­ges strej­ke i marts har ko­stet i alt 302 mi o. kr. i ek­stra­om­kost­nin­ger og tabt ind­tægt, vi­ser be­reg­nin­ger, som Norwe­gi­an selv har la­vet.

’ For før­ste gang op­le­ver Nor- we­gi­an en pas­sa­ger­ned­gang, sam­men­lig­net med året før ,’ skri­ver fl ysel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se.

Af de 302 mi o. tab­te kr. ud­gjor­de de afl yste fl yv­nin­ger godt 100 mio. Hjælp til stran­de­de pas­sa­ge­rer i form af køb af bil­let­ter til an­dre sel­ska­ber, mad og ho­te­lover­nat­nin­ger ko­ste­de Norwe­gi­an 95 mio. kr. i ek­stra­om­kost­nin­ger.

Der­u­d­over har lav­pris­sel- ska­bet reg­net sig frem til, at den om­fat­ten­de strej­ke vil ko­ste 95 mio. kr. i tab­te frem­ti­di­ge book­in­ger.

I marts fl øj 1.726.180 pas­sa­ge­rer med Norwe­gi­an, og det er en re­duk­tion på fi re pro­cent i for­hold til sam­me må­ned sid­ste år. I alt 700 Norwe­gi­an- pi­lo­ter i Skan­di­navi­en strej­ke­de i marts, og 150.000 pas­sa­ge­rer blev be­rørt af de man­ge afl yste af­gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.