Slik kal­des til­ba­ge eft er rot­te­fund

BT - - NYHEDER - Cho­ko­la­de­virk­som­hed luk­ket ef­ter spor af rot­ter. Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Linda Ka­strup

VEL­BE­KOM­ME

Fø­de­va­re­sty rel­sen har luk­ket den søn­derjy­ske fø­de­va­re­virk­som­hed Alt Pa­ck eft er ’ mas­si­ve spor af rot­ter’, og er nu i gang med at til­ba­ge­kal­de sto­re mæng­der slik.

Det dre­jer sig bl. a. om Va­lue Cho­ko­la­de La­krids stærk, Va­lue Cho­ko­la­de La­krids mild og Va­lue La­krids Mand­ler mild, solgt hos Fleg­gaard samt Sal­mi­ak mand­ler og Cho­ko­la­krids kug­ler solgt i føl­gen­de af Coops bu­tik­ker: Su­perBrugs­en, Dag­li’Brugs­en, Lo­kalBrugs­en, Ir­ma og Fak­ta i he­le lan­det.

Alt Pa­ck, der blev luk­ket tors­dag, pak­ker og le­ve­rer blandt an­det cho­ko­la­de og suk­ker­va­rer til salg i dansk de­tail­han­del. Fø­de­va­re­sty­rel­sen har på­budt Alt Pa­ck at træk­ke va­rer pro­du­ce­ret fra 6. marts og til da­to til­ba­ge.

Sty­rel­sen op­ly­ser, at rot­te­eks­kre­men­ter og især rot­t­eurin er over­or­dent­lig smit­somt og kan gi­ve Weils sy­ge. Symp­to­mer­ne er en in­fl uen­za­lig­nen­de til­stand med fe­ber, ho­ved­pi­ne og mu­skel­s­mer­ter, og i vær­ste til­fæl­de kan le­ver- og ny­re­funk­tio­ner svig­te.

Det har ta­get lang tid at nå til bunds i sa­gen fra Søn­derjyl­land, for­tæl­ler Eva Ro­se­nørn fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

» Det er en me­get spe­ci­el virk­som­hed, som pro­du­ce­rer og så sæl­ger ud. De pak­ker for en lang ræk­ke fø­de­va­re­virk­som­he­der. Der­u­d­over har der væ­ret en helt spe­ci­el di­stri­bu­tion mel­lem det la­ger, hvor der er fun­det rot­ter, og der hvor virk­som­he­den har pak­ket si­ne pro­duk­ter. Det har gjort det ek­stremt svært at fi nde ud af, hvil­ke pro­duk­ter som har væ­ret ud­sat for kon­ta­mi­ne­ring, « si­ger hun til dr. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.