Så tæt er det nu

Stor væl­ger­lus­sing til Lars Løk­ke Ras­mus­sen i ny me­nings­må­ling

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

DØDT LØB

Rød blok nær­mer sig blå blok med så stor hast, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ri­si­ke­rer at bli­ve kørt over af Thor­ning- to­get in­den læn­ge.

I en sprit­ny Gallup- må­ling står rød blok til 48,2 pro­cent af stem­mer­ne. En frem­gang på me­re end tre pro­cent på ba­re én må­ned. Blå blok fø­rer sta­dig med 51,8 pro­cent, men nu, hvor val­get nær­mer sig, er der dømt fuld­stæn­dig dødt løb.

» Det her er li­ge den me­nings­må­ling, Thor­ning i si­ne vil­de­ste drøm­me hav­de hå­bet at se på nu­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup.

Si­den valg­da­ge­ne i 2011 har rød blok ik­ke væ­ret så tæt på blå blok som nu. Og ik­ke nok med det. Hel­le Thor­ning- Sch­midts so­ci­al­de­mo­kra­ter er selv loko­mo­ti­vet bag ud­vik­lin­gen. De går 1,5 pro­cent frem si­den sid­ste må­ling og er nu det klart stør­ste par­ti. Læg der­til, at me­nings­må­lin­ger­ne bli­ver me­re og me­re tro­vær­di­ge som pej­le­mær­ker, jo tæt­te­re vi er på et valg.

» Det gør væl­ger­ne be­vid­ste om, at nu skal de væl­ge mel­lem Thor­ning og Løk­ke som stats­mi­ni­ster. Så væl­ger­ne be­gyn­der nu at ta­ge me­nings- må­lin­ger­ne me­get me­re se­ri­øst. Tid­li­ge­re brug­te de dem i hø­je­re grad til at gi­ve po­li­ti­ker­ne et vink med en vogn­stang, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Ten­den­sen er nor­malt og­så, at væl­ger­ne sam­ler sig om le­der­ne af de to flø­je i dansk po­li­tik op til et valg, så det må væ­re dybt be­kym­ren­de for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at Ven­stre går 0,6 pro­cent til­ba­ge i for­hold til må­lin­gen i marts.

Tid til at bi­de neg­le

» For Løk­ke er det ved at væ­re tid til at bi­de neg­le. Det er ik­ke rart at væ­re i en ned­ad­gå­en­de kur­ve net­op nu, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Man­ge Ven­stre- folk ser Lars Løk­ke Ras­mus­sen som sel­ve år­sa­gen til, at par­ti­et har tabt pu­sten.

» Løk­ke står usæd­van­lig svagt som le­der af Ven­stre. Spør­ger man Ven­stre- folk, si­ger de, at det ik­ke er par­tiets po­li­tik, væl­ger­ne ik­ke vil ha­ve. Langt ind i Ven­stres eg­ne ræk­ker er tolk­nin­gen, at der er et per­son­pro­blem, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Selv­om rød blok nu for al­vor er kom­met tæt på, hå­ber Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, at val­get snart kom­mer. » Jeg hå­ber, at vi snart får val­get. Vi træn­ger til at kom­me vi­de­re, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Men Søs Ma­rie Serup vur­de­rer, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt vil over­ve­je at ven­te lidt med at tryk­ke på valg­k­nap­pen. Sim­pelt­hen for­di rød blok har så me­gen med­gang li­ge nu.

Gallup- må­ling i marts

Gallup- må­ling i april

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ha­ler kraf­tigt ind på Lars Løk­ke Ras­mus­sen i den nye Gallup- må­ling. Fo­to: Keld Navn­toft og Kim Hau­gaard

Mart­stal­let er ik­ke 100, da Al­ter­na­ti­vet end­nu ik­ke var god­kendt som par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.