PKA- di­rek­tør fik ski­fe­ri­er

10 år i træk var pen­sions­di­rek­tør på gra­tis ski­fe­rie – in­vi­te­ret af ka­pi­tal­fond

BT - - NYHEDER - Thomas Mikkel Mor­ten­sen th­mo@ ber­ling­s­ke. dk

FRYNS

Den bri­ti­ske ka­pi­tal­fond Tri­ton har in­vi­te­ret fle­re dan­ske pen­sions­di­rek­tø­rer på dy­re ski­rej­ser med ho­te­lover­nat­nin­ger, mid­da­ge og drinks.

PKA- di­rek­tør Pe­ter Damgaard Jensen har væ­ret med på tu­re­ne ti år i træk. Fra 2004 til 2014 har han kun­net ny­de en gra­tis ski­fe­rie i det sy­døst­li­ge Frank­rig. Den gla­de gi­ver var den bri­ti­ske ka­pi­tal­fond Tri­ton, som PKA gen­nem åre­ne lø­ben­de har in­ve­ste­ret i. Det skri­ver DR Nyhe­der.

Det er kri­tisa­belt, at Pe­ter Damgaard Jensen har valgt at del­ta­ge i den bri­ti­ske ka­pi- tal­fonds luksus­tu­re, me­ner Jacob Da­hl Rendt­or­ff, der er lek­tor i etik og virk­som­heds­ansvar ved Roskil­de Uni­ver­si­tet.

På græn­sen til kor­rup­tion

» Det er svært at gø­re så­dan en be­slut­ning helt an­svar­lig, for man bin­der sig til virk­som­he­den, når man ta­ger imod de ga­ver. Di­rek­tø­ren el­ler in­ve­sto­ren får en per­son­lig ga­ve for at in­ve­ste­re i det sel­skab, og det er dér, det kom­mer på græn­sen til kor­rup­tion, « si­ger Jacob Da­hl Rendt­or­ff til DR.

PKA op­ly­ser i en re­de­gø­rel­se på sin hjem­mesi­de, at ar­ran­ge­men­ter­ne er i over­ens­stem­mel­se med PKAs in­ter­ne ret­nings­linjer.

Der­u­d­over op­fat­ter pen­sions­kas­sen ik­ke ski­tu­re­ne som en ga­ve, men som et fag­ligt ar­ran­ge­ment.

Pe­ter Damgaard Jensen øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen.

Tid­li­ge­re på året hav­ne­de Nor­dea- top­chef Chri­sti­an Clau­sen i en til­sva­ren­de sag, da det kom frem, at han an­gi­ve­ligt skal ha­ve del­ta­get i ek­stra­va­gan­te jagt­tu­re med den sven­ske sko­v­kon­cern SCA. Eks­per­ter vur­de­re­de i den sag, at der kun­ne væ­re ta­le om be­stik­kel­se.

Nor­dea- top­che­fen blev ind­dra­get i sa­gen som del­ta­ger på mindst en af de ek­stra­va­gan­te jag­trej­ser. SCA er stor­kun­de i net­op Nor­dea. Med på tu­ren var an­gi­ve­ligt en stri­be an­dre sven­ske top­che­fer og end­da den sven­ske kon­ge.

PKA- di­rek­tør Pe­ter Damgaard Jensen har ti år i træk væ­ret på gra­tis ski­fe­rie, fi­nan­si­e­ret af den bri­ti­ske ka­pi­tal­fond Tri­ton. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.