De Ra­di­ka­le vil hæ­ve pen­sions­al­de­ren

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen og Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PEN­SION

De fle­ste har pla­ner­ne på plads: Der skal spil­les me­re golf, bør­ne­bør­ne­ne skal ny­des, og ekso­ti­ske lan­de skal be­sø­ges.

Dan­sker­ne har ik­ke svært ved at hol­de sig be­skæf­ti­get, når de går på pen­sion. Men spørgs­må­let er, hvor­når det skal ske. Po­li­ti­ker­ne i Fol­ke­tin­get kan ik­ke fin­de fæl­les fod­slag om de for­mel­le ram­mer om­kring oti­um­met.

I går er­klæ­re­de in­den­rigs- og øko­no­mi­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) sig pa­rat til at frem­ryk­ke tids­punk­tet for, hvor­når man hæ­ver pen­sions­al­de­ren. Den mel­ding står på skul­dre­ne af nye prog­no­ser, der vars­ler en sta­dig læn­ge­re le­ve­tid for dan­sker­ne.

Og når vi al­le sam­men le­ver lidt læn­ge­re, så læg­ger det et pres på vel­færds­sta­ten, fast­slår Kurt Houl­berg, der for­sker i kom- mu­nalø­ko­no­mi ved Kora, Det Na­tio­na­le In­sti­tut for Kom­mu­ners og Re­gio­ners Ana­ly­se og Forsk­ning.

» Det er glæ­de­ligt, at vi dan­ske­re bli­ver æl­dre, men det læg­ger et øko­no­misk pres på vel­færds­sta­ten. De­mo­gra­fisk set går vi en hår­de­re tid i mø­de, der vil ud­for­dre vo­res vel­færd, « si­ger han med hen­vis­ning til den vok­sen­de ge­ne­ra­tion af æl­dre, der ud­for­dres yder­li­ge­re af, at det blandt an­det er de små år­gan­ge fra 1980er­ne, der skal hol­de hån­den un­der dem.

Cory­don af­vi­ser

» Det er af­gø­ren­de for lan­det som hel­hed, at den of­fent­li­ge ser­vi­ce kan fi­nan­si­e­res, og i takt med at vi le­ver læn­ge­re, så gi­ver det god øko­no­misk me­ning at over­ve­je, om vi skal ar­bej­de i læn­ge­re tid, « si­ger Kurt Houl­berg.

Til­ba­ge i 2006 vedt­og et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get vel­færds­af­ta­len, der hæ­ve­de fol­ke­pen­sions­al­de­ren fra 65 til 67 år i 2027 med en grad­vis ind­fas­ning fra 2024. Sam­ti­dig har man ved­ta­get en så­kaldt in­dek­se­ring, der be­ty­der, at pen­sions­al- de­ren au­to­ma­tisk sti­ger i takt med, at le­ve­al­de­ren sti­ger, så­dan at al­le har ud­sigt til gen­nem­snit­ligt 14,5 år som pen­sio­nist.

De Kon­ser­va­ti­ve glæ­der sig

Mor­ten Øster­gaards mel­ding de­ler Fol­ke­tin­get. Mens Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve glæ­der sig over for­sla­get, får det en kølig mod­ta­gel­se hos re­ge­rings­part­ner­ne So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, hvor fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don af­vi­ser at hæ­ve pen­sions­al­de­ren. PEN­SIONS­AL­DER

sti­ger som

Fol­ke­pen­sions­al­de­ren

vist her: Født før 1.1.1954: Født 1.1.1954 – 30.6.1954: Født 1.7.1954 – 31.12.1954: Født 1.1.1955 – 30.6.1955: Født 1.7.1955 og se­ne­re

65 år 65 ½ år

66 år 66 ½ år

67 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.