’ SÅ­DAN HOL­DER

Ri­ta fra TV2- do­ku­men­ta­ren Da Aa­ge for­svandt’ har lært at ta­ge bed­re va­re på sig selv

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk BT i går fre­dag den 10. marts 2015.

DE­MENS

Ri­ta Knudsen fra TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Da Aa­ge for­svandt’ har haft det helt in­de på li­vet, hvor­dan det er at væ­re på­rø­ren­de til en de­mens- ramt. Nu for­tæl­ler Ri­ta, hvor­dan hun har lært at le­ve med, at hen­des el­ske­de er syg.

Hukom­mel­sen er stort set væk, kon­cen­tra­tio­nen hol­der kun i kor­te øje­blik­ke ad gan­gen, sproget for­svin­der ord for ord, og i dag kan han knap nok skæ­re et styk­ke brød til sig selv.

Det er den tri­ste vir­ke­lig­hed for de­mens- ram­te Aa­ge Ras­mus­sen, som Dan­mark lær­te at ken­de tors­dag aft en i TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Da Aa­ge for­svandt’, hvor vi fulg­te ham og ik­ke mindst hans ko­ne Ri­ta Knudsen og de­res kamp med den for­fær­de­li­ge alzhei­mer- syg­dom.

Kun ’ skal­len til­ba­ge’

Do­ku­men­ta­ri­sten Kaj Bra­se har fi lmet æg­te­par­ret i en pe­ri­o­de på fem år, hvor Aa­ges til­stand blot blev vær­re og vær­re. Til sidst er der kun ’ skal­len til­ba­ge af ham’, som Ri­ta for­mu­le­rer det.

Sam­ti­dig ser man, hvor­dan Ri­ta kæm­per for at hol­de sam­men på sig selv i den svæ­re si­tu­a­tion med en syg mand, der får brug for me­re og me­re hjælp. En si­tu­a­tion, der til sidst fø­rer til, at Aa­ge Ras­mus­sen fl yt­ter hjem­me­fra og ind på et ple­je­hjem.

So­len skin­ner

I dag skin­ner so­len en anel­se me­re på Ri­ta Knudsen. Ved at ta­ge bed­re va­re på sig selv er hun ble­vet en bed­re hu­stru for sin mand.

» Jeg pas­ser me­get me­re på mig selv, end jeg gjor­de før. Alt dre­je­de sig om, at Aa­ge skul­le ha­ve det godt, så jeg glem­te, at jeg og­så selv skul­le ha­ve det godt. Det kan bedst be­skri­ves, som man ser det i fl y, hvor man selv skal ta­ge en ilt­ma­ske på, når der sker no­get, før man kan hjæl­pe an­dre. «

Kær­lig­he­den

» Det er nøj­ag­tig det sam­me i de si­tu­a­tio­ner her: Hvis jeg ik­ke har det godt, så kan jeg ik­ke væ­re no­get for min mand, « si­ger Ri­ta Knudsen til BT

Vej­en til et liv, der er værd at le­ve, selv­om hen­des livs stør­ste kær­lig­hed er ble­vet al­vor­ligt syg, har væ­ret hård. Men un­der­vejs har Ri­ta Knudsen sam­let en ræk­ke red­ska­ber op, som an­dre af de 400.000 dan­ske­re, der er på­rø­ren­de til en de­ment, må­ske kan bru­ge.

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.