RI­TAS TE­LE­FON

BT - - NYHEDER -

Der løb en hel del tå­rer ned ad kin­der­ne rundt om­kring i de dan­ske stu­er, da TV2 tors­dag aft en send­te do­ku­men­ta­ren ’ Da Aa­ge for­svandt’ om de­mens- ram­te Aa­ge Ras­mus­sen og hans ko­ne Ri­ta Knudsen.

Her var se­er­ne vid­ne til, hvor­dan en el­lers ak­tiv mand med stor vi­den om den ver­den, der om­gi­ver ham, lang­somt svin­der hen, eft er at han er ble­vet ramt af hjer­ne­syg­dom­men alzhei­mer.

Sam­ti­dig føl­ger vi ko­nen Ri­ta Knud­sens hjer­teskæ­ren­de kamp for at hjæl­pe sin mand .

I går sad Ri­ta Knudsen i hjem­met i Gam­mel Rye nær Skan­der­borg og var rørt. Hun har nem­lig haft me­re end al­min­de­ligt travlt ved te­le­fo­nen, eft er ud­sen­del­sen løb hen over skær­men.

» Jeg er ble­vet rin­get op, og jeg har få­et en mas­se sms’er, som jeg har haft travlt med at be­sva­re. Bå­de fra folk, jeg ken­der, og folk, jeg al­drig har hørt fra før. «

Rø­ren­de

» Det er rø­ren­de med al­le de po­si­ti­ve re­ak­tio­ner, jeg har få­et. Og­så fra folk i sam­me si­tu­a­tion, som har det fryg­te­lig svært. Det er jo en svær syg­dom at ta­ck­le. Det er så rø­ren­de, at de sy­nes, det har hjul­pet dem at se ud­sen­del­sen. Det er dej­ligt at hø­re, «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.