Aa­ges ple­je­hjem skal luk­kes

BT - - NYHEDER -

NEDSKÆ­RIN­GER

Ri­ta Knudsen er knust over, at Skan­der­borg Kom­mu­ne for­ment­lig luk­ker det ple­je­hjem, hen­des alzhei­mer­ram­te mand Aa­ge Ras­mus­sen bor på.

Det var et hårdt øje­blik, da Ri­ta Knudsen i 2013 sam­men med sin nær­me­ste fa­mi­lie tog be­slut­nin­gen om at sen­de sin de­mens- ram­te mand Aa­ge Ras­mus­sen på et ple­je­hjem.

Med flyt­nin­gen fik Aa­ge pro­fes­sio­nel be­hand­ling for den alzhei­mer- syg­dom, der lang­somt, men sik­kert ned­bry­der hans hjer­ne, på et ple­je­hjem i na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser i den lil­le lands­by Teb­s­trup ved Skan­der­borg, mens Ri­ta sam­ti­dig fik let­tet en stor byr­de fra si­ne skul­dre.

End­nu en flyt­ning

Nu vi­ser det sig imid­ler­tid, at Aa­ge, der på grund af sin syg­dom blot har få­et det end­nu vær­re, for­ment­lig skal igen­nem end­nu en flyt­ning. By- rå­det i Skan­der­borg ar­bej­der nem­lig på at luk­ke fi­re ple­je­hjem i kom­mu­nen, deri­blandt Bau­ne­går­den, hvor Aa­ge Ras­mus­sen bor.

Hjem­me i Gl. Rye sid­der en fortviv­let Ri­ta Knudsen, der har svært ved at be­gri­be, at kom­mu­nen for­ment­lig luk­ker det ple­je­hjem, som bå­de hun og hen­des mand er så gla­de for.

» Det er gan­ske for­fær­de­ligt, at kom­mu­nen har ta­get den be­slut­ning, « si­ger hun til BT.

» Man hø­rer så me­get ne­ga­tivt om ple­je­hjem, men jeg er så glad for det per­so­na­le, der er der­u­de. Og det lig­ger et skønt sted. Der er en lil­le ter­ras­se, hvor Aa­ge kan sid­de ude og ny­de na­tu­ren. Der er en sø der­ne­de, og vi kan gå tu­re dér. Han har al­tid nydt na­tu­ren, og det er om­gi­vel­ser, der be­ty­der no­get for ham.

Hun er sær­ligt be­kym­ret for, hvor­dan hen­des mand vil ta­ck­le end­nu en flyt­ning med alt, hvad det in­de­bæ­rer af nye ind­tryk.

» Hvis han bli­ver flyt­tet igen, er jeg ban­ge for, at hans syg­dom bli­ver for­vær­ret end­nu me­re. Han har jo svært ved at fin­de rundt dér, hvor han er nu. Nye om­gi­vel­ser bli­ver svært for ham at fin­de rundt i. Al­le­re­de i dag bli­ver han for­vir­ret, ba­re han kom­mer ud på par­ke­rings­plad­sen. «

Et spørgs­mål om pen­ge

I Skan­der­borg Kom­mu­ne kan so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand Chri­sti­na Bott­ke ( V), der har væ­ret med til at stem­me for en luk­ning af Bau­ne­går­den, sag­tens for­stå Ri­tas be­kym­rin­ger, men hun pe­ger på, at det er et spørgs­mål om øko­no­mi.

» Det kor­te af det lan­ge er, at vi har over­skud af plad­ser i kom­mu­nen. Det sted, hvor Aa­ge bor, er et sted, hvor vi har 23 plad­ser, hvoraf ot­te er le­di­ge - og det har vi haft det sid­ste hal­ve år. Det er et lil­le ple­je­hjem ude i et lil­le lo­kal­sam­fund, hvor vi har svært ved at til­træk­ke kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft, og vi vil ger­ne la­ve en bed­re løs­ning. « mi­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.