GLØ­DE­DE

BT - - NYHEDER - Mi­ke

si­ger Ri­ta Knudsen til BT.

På BTs Fa­ce­book- si­de var der og­så hef­tig ak­ti­vi­tet ef­ter tors­da­gens ud­sen­del­se. Hund­red­vis af læ­se­re hyl­de­de par­ret for at stil­le op og vi­se, hvor hårdt li­vet som de­mens- ramt og på­rø­ren­de kan væ­re. Og sær­ligt Ri­ta fandt vej til læ­ser­nes hjer­ter.

Respekt

’ Min al­ler­stør­ste respekt til Ri­ta. Hvor er du en dej­lig og kær­lig kvin­de. Og ik­ke mindst stærk. Øn­sker det bed­ste for jer beg­ge to,’ skri­ver en læ­ser.

’ Ri­ta er et fan­ta­stisk men­ne­ske, fuld af kær­lig­hed, respekt og med­men­ne­ske­lig­hed. Hen­des sto­re om­sorg og kær­lig­hed er helt ut­ro­lig fan­ta­stisk,’ skri­ver en an­den.

Da BT over­le­ve­rer de man­ge be­ske­der til Ri­ta, knæk­ker stem­men en smu­le over hos kvin­den, der el­lers har hørt og prø­vet det me­ste.

» Det rø­rer mig vold­somt. Og jeg bli­ver ut­ro­lig glad for det, « si­ger Ri­ta, in­den hun min­der om, at der og­så er spræk­ker i for­sva­ret.

» Jeg ved godt, jeg er stærk, men jeg kan og­så knæk­kes. «

» Min styr­ke må kom­me in­de­fra et el­ler an­det sted. Alt det, jeg har væ­ret igen­nem i et ef­ter­hån­den langt liv. Jeg har jo til­ladt mig selv at vok­se igen­nem alt det, der har væ­ret, og det gi­ver styr­ke, « si­ger Ri­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.