Kar­sten spurg­te J

Mil­li­ar­dæ­ren Kar­sten Ree rin­ge­de hjem fra Afri­ka og bad Jan­nis far om til­la­del­se til at gif­te sig med hans dat­ter

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk la­ly@ bt. dk

HASTEBRYLLUP

Laurits Bak Lyck Selv om det gik stærkt, nå­e­de mil­li­ar­dæ­ren Kar­sten Ree al­li­ge­vel at kø­be en flot og dyr vi­el­ses­ring til sin for­vent­nings­ful­de brud før ha­ste­bryl­lup­pet tors­dag mid­dag på Ru­der­s­dal Rå­d­hus i Nord­s­jæl­land.

» Det er en me­get, me­get smuk di­a­man­tring. Det er det ene­ste, som jeg kan si­ge. Jeg har lo­vet Kar­sten ik­ke at be­skri­ve den i de­tal­jer. Så bli­ver der ba­re mis­un­del­se og den slags, me­ner han. Men den har ik­ke væ­ret bil­lig, så han har vir­ke­lig re­vet sig. Men han gav mig den med et smil på læ­ben, så jeg tror ik­ke, at det har gjort ondt, « ly­der det med et grin fra den ny­bag­te brud.

Af­te­nen før bryl­lup­pet gik 69- åri­ge Kar­sten Ree end­nu en gang på knæ for 45- åri­ge Jan­ni.

I ti­den op til de­res bryl­lup hav­de hun gi­vet ham me­re og min­dre diskre­te an­tyd­nin­ger af, hvil­ken slags ring hun vir­ke­lig øn­ske­de sig.

» Han har godt vidst, hvad jeg gik ef­ter og godt kun­ne li­de. Jeg har vist ham nog­le bil­le­der af for­skel­li­ge slags rin­ge, som jeg syn­tes var flot­te. Så har han sagt, at de så godt nok dy­re ud, at folk slår ihjel for di­a­man­ter og den slags, men al­li­ge­vel har han fun­det en me­get flot ring til mig, « til­fø­jer Jan­ni, der nu hed­der Ree til ef­ter­navn.

» Jeg har kort og godt ta­get hans ef­ter­navn. Jeg kan jo al­tid bru­ge mit mel­lem­navn ( Mat­hor­ne, red.) el­ler ta­ge det til­ba­ge, men nu hed­der jeg kun Jan­ni Ree. Min far er selv­føl­ge­lig lidt skuf­fet, men så­dan er det. Hver­ken mi­ne for­æl­dre el­ler børn var med til bryl­lup­pet, for li­ge plud­se­lig skul­le det ba­re gå hur­tigt, da det kun­ne la­de sig gø­re, « si­ger hun.

Skal ope­re­res i ud­lan­det

Kar­sten Ree hav­de dog al­le­re­de i god tid før bryl­lup­pet pligt­skyl­digt rin­get hjem fra Afri­ka for at be­de Jan­nis far om lov til at gif­te sig med hans dat­ter.

» Den­gang sag­de min far, at det vil­le han li­ge tæn­ke over. Og det gjor­de han så, ind­til han gav lov, « for­tæl­ler hun.

Sam­ti­dig med lyn­bryl­lup­pet er det kom­met frem, at rig­man­den Kar­sten Ree er ble­vet ramt af blæ­re­kræft og skal ope­re­res for syg­dom­men i ud­lan­det. Hvil­ken be­tyd­ning det har haft har be­slut­nin­gen om at bli­ve gift i en fart på rå­d­hu­set, øn­sker Jan­ni Ree ik­ke at kom­men­te­re i de­tal­jer. hastebryllup på rå­d­hu­set, og i før­ste om­gang blev det ba­re fejret med nog­le få af de al­ler­nær­me­ste ven­ner.

» Min far er selv­føl­ge­lig lidt skuf­fet. Han vid­ste hel­ler ik­ke no­get om bryl­lup­pet. Han læ­ste om det og fik et chok. Og min mor syn­tes og­så, at det var no­get mær­ke­ligt no­get, at de skul­le læ­se om det. Men det gik så hur­tigt, at jeg dår­ligt nå­e­de at få sko på. Og lidt se­ne­re har vi tænkt os at in­vi­te­re dem al­le sam­men til en in­tim mid­dag. Vi er ik­ke på bryl­lups­rej­se, for vi skal jo gif­tes igen i kir­ke og det he­le om et par må­ne­der for­hå­bent­lig, og der vil vi sam­le al­le de men­ne­sker, der ik­ke nå­e­de at få for­nø­jel­sen af at væ­re med på rå­d­hu­set, « lover Jan­ni Ree.

» Jeg har en god for­nem­mel­se i ma­ven, og man kan si­ge, at jeg be­gyn­der på en frisk og på et nyt liv. Det kan væ­re, at der er for man­ge dår­lig­he­der ved det gam­le. «

» Og og­så Kar­sten har det godt ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne. Han var me­get glad i går og fæl­de­de en lil­le tå­re. Det gjor­de jeg og­så. Vi var beg­ge me­get rør­te over si­tu­a­tio­nen. Vi hav­de en fan­ta­stisk dej­lig dag og har få­et tu­sin­der af ly­kønsk­nin­ger, « kon­sta­te­rer den 45- åri­ge brud.

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.