Te­a­ter­di­rek­tør stop­per i uti­de

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AAR­HUS TE­A­TER

Ir­ske Mick Gor­don stop­per som di­rek­tør på Aar­hus Te­a­ter med øje­blik­ke­lig virk­ning fa­mi­liæ­re år­sa­ger.

» Det er ble­vet klart for min ko­ne og mig, at vi får brug for hjælp fra fa­mi­lie og ven­ner til føds­len af vo­res an­det barn. Det­te og min fars for­vær­re­de hel­bred be­ty­der, at det er vig­tigt for mig at rej­se hjem til Ir­land, « si­ger Mick Gor­don i en pres­se­med­del­el­se.

Mick Gor­don af­lø­ste i de­cem­ber 2012 sven­ske Ste­fan Lars­son som chef på Aar­hus Te­a­ter og var op­rin­de­ligt an­sat for en pe­ri­o­de på fi­re et halvt år.

Vil sav­ne hu­set

» Jeg el­sker Aar­hus Te­a­ter og vil sav­ne hu­set og det vi­dun­der­li­ge team af men­ne­sker, der ar­bej­der der. Jeg er stolt af de re­sul­ta­ter, vi sam­men har op­nå­et det sid­ste par år, « si­ger han.

Pe­ter Par­bo, der er for­mand for Aar­hus Te­a­ters be- sty­rel­se, ta­ger Mick Gor­dons stop til ef­ter­ret­ning.

Suc­ces­ful­de pro­duk­tio­ner

» Jeg for­står og ac­cep­te­rer Mick Gor­dons mo­ti­ver til at for­la­de Aar­hus Te­a­ter. Jeg sæt­ter pris på Mick Gor­don som per­son og kunst­ner. Han har stå­et i spid­sen for man­ge suc­ces­ful­de pro­duk­tio­ner på Aar­hus Te­a­ter, se­ne­st ’ My Fair La­dy’, og er med stor ild­hu gå­et for­re­st i Aar­hus Te­a­ters sats­ning på ny dansk dra­ma­tik, « si­ger han.

Aar­hus Te­a­ters chef­dra­ma­turg Tri­ne Holm Thomsen kon­sti­tu­e­res som te­a­ter­di­rek­tør.

Aar­hus Te­a­ters di­rek­tør Mick Gor­don stop­per med øje­blik­ke­lig virk­ning fa­mi­liæ­re år­sa­ger. Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.