Kul­tur ’ Jeg el­sker at for

DRs grand old ha­ve­mand Sø­ren Ry­ge fort­sæt­ter

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

IN­TER­VIEW

70 år er in­gen al­der, når man hed­der Sø­ren Ry­ge Pe­der­sen. Så han fort­sæt­ter, selv om kon­trak­ten med Dan­marks Ra­dio ud­lø­ber til som­mer.

Al­der er in­gen fy­rings­grund, og DR vil ger­ne hol­de på det grå guld, der snart i 37 år har tryl­le­bun­det se­er­ne med sin næ­re ver­den på Djursland og rø­ren­de men­ne­ske­skæb­ner, han har mødt på sin vej. Som of­te har væ­ret li­ge i nær­he­den, for en­den af den lan­ge grus­vej, der fø­rer op til hans hjem. Der­for har DR teg­net en ny kon­trakt med den po­pu­læ­re tvvært og for­tæl­ler.

Jeg er ik­ke til døg­nets nyheds­strøm om død, nød og syg­dom, men til alt det, der har med men­ne­sker at gø­re, « fort­sæt­ter Sø­ren Ry­ge.

Han har al­le­re­de 18- 20 go­de ide­er til de tors­dags- pro­gram­mer, han skal la­ve til som­mer.

Stop­pe, mens le­gen er god

» Ide­er­ne kom­mer dryp­pen­de he­le ti­den, på al­le ti­der af døg­net. Langt de fle­ste af pro­gram­mer­ne, vi skal la­ve til som­mer, er al­le­re­de på plads. Men der er sta­dig hul­ler, og det skal der væ­re, så der er plads. hvis der nu kom­mer en bed­re idé, « for­kla­rer han og til­fø­jer:

» Min skræk er ik­ke den dag, jeg skal hol­de op, for den er in­den for ræk­ke­vid­de, og det hand­ler om at stop­pe, mens le­gen er god. Næh, min skræk er, når jeg nu har be­stemt mig for at hol­de op i god ro og or­den, hvad skal jeg så stil­le op med al­le de go­de ide­er og spæn­den­de men­ne­sker, jeg fort­sat vil mø­de, « si­ger Sø­ren Ry­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.