’’

BT - - KULTUR - Sø­ren Ry­ge

» Ja, det er fo­re­lø­big for et år. Så må vi se, hvor­dan det står til – til den tid. Der kan jo ske så me­get. Jeg vil helst selv af­gø­re hvor­når jeg skal hol­de op, og så­dan bli­ver det og­så. Nu ta­ger vi et år me­re, og så ta­ger vi den der­fra. Pen­sion er ik­ke no­get, jeg går og glæ­der mig til. Jeg el­sker det, jeg la­ver, « si­ger Sø­ren Ry­ge og træk­ker ka­rak­te­ri­stisk på or­de­ne.

» Det er 37 år si­den, jeg be­gynd­te at la­ve tv, og det er vel en slags re­kord. Jeg vil ger­ne fort­sæt­te, så læn­ge DR og se­er­ne har lyst til at se mig. Jeg el­sker min ar­bejds­plads og har al­tid haft de bed­ste ar­bejds­be­tin­gel­ser. Jeg har al­drig få­et at vi­de, at jeg skul­le la­ve så­dan og så­dan. Det har al­tid væ­ret mig selv, der kom med ide­er­ne, og er ble­vet støt­tet og hjul­pet af skif­ten­de che­fer.

Er ik­ke til død, nød og syg­dom

Jeg er nok me­re en af de klas­si­ske story- tel­le­re end nyheds­jour­na­list. Jeg kan godt li­de at for­tæl­le en ual­min­de­lig hi­sto­rie om al­min­de­li­ge men­ne­sker, hvad en­ten de be­fin­der sig på Færø­er­ne el­ler li­ge i nær­he­den.

Guld værd for tv

Fo­re­lø­big er der fred og in­gen fa­re.

» Vi vil ger­ne ha­ve Sø­ren Ry­ge til at fort­sæt­te med det, han la­ver nu, ha­ve­pro­gram­mer og po­rtræt­pro­gram­mer. Hans kon­trakt ud­lø­ber, når han bli­ver 70 år til som­mer, men der er in­gen al­ders­græn­se i DR, så vi har la­vet en ny kon­trakt og sør­get for, at han bli­ver hos os. Han er en så god for­mid­ler og en eks­po­nent for, at det er værd at hol­de på det grå guld, når det er guld. Men det er ham selv, der be­stem­mer, « si­ger chef i DR Dan­mark Sø­ren Bo Han­sen.

Pen­sion er ik­ke no­get, jeg går og glæ­der mig til. Jeg el­sker det, jeg la­ver

SØ­REN RY­GE 31. juli 1945.

for­fat­ter og fi­lo­sof. Han er op­vok­set i Agstrup i Syds­lesvig, far til to, og ud­dan­net cand. phil. i dansk fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han har væ­ret an­sat i DR i Aar­hus i 37 år og er selvlært ha­ve­eks­pert, har skre­vet om ha­ver i Po­li­ti­ken i 32 år.

af Mo­der­målspri­sen i 2013. Han har skre­vet el­ler bi­dra­get til 36 bø­ger, se­ne­st ’ Na­turg­læ­de’, der og­så er en erin­drings­bog.

Født: Tv- vært,

Mod­ta­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.