En drift ig bal­let­chef

Som bal­let­chef i Tivoli bru­ger den tid­li­ge­re so­lo­dan­ser Pe­ter Bo Ben­dixen bå­de sit kunst­ne­ri­ske og sit or­ga­ni­sa­to­ri­ske ta­lent

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Wern vw@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Li­ge si­den Pe­ter Bo Ben­dixen i 2006 til­t­rå­d­te som bal­let­chef i Tivoli, har han sat godt gang i ha­vens for­skel­li­ge bal­le­tak­ti­vi­te­ter. Han blev he­ad­huntet til job­bet kort tid eft er, han hav­de nå­et pen­sions­al­de­ren som so­lo­dan­ser i Den Kgl. Bal­let, og må­let var da net­op og­så, at han skul­le ud­vik­le dan­sen i Tivoli.

Ud­dan­net på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le blev Pe­ter Bo Ben­dixen i 1983 an­sat i Den Kgl. Bal­let, hvor han som 20- årig fi k den sto­re chan­ce, da Jo­hn Ne­u­mei­er gav ham ti­tel­rol­len i sin bal­let ’ Am­leth’. Det blev spring­bræt­tet til tre kunst­ne­risk me­get giv­ti­ge år hos Ne­u­mei­er i Ham­burg Bal­let­ten, in­den Pe­ter Bo Ben­dixen vend­te til­ba­ge til Kgs. Nytorv.

Hjem­me igen blev den ele­gan­te dan­ser med den stær­ke ud­strå­ling i 1991 ud­nævnt til so­list og to år se­ne­re til so­lo­dan­ser. Hans ta­lent spænd­te vidt i så­vel det klas­si­ske som det mo­der­ne re­per­toi­re. Han dan­se­de bl. a. Al­bre­cht i ’ Gi­sel­le’, Stru­en­see i ’ Ca­ro­li­ne Mat­hil­de’ og Ro­meo i ’ Ro­meo og Julie’, og han gav glød til si­ne man­ge rol­ler i Bour­non­vil­le- re­per­toi­ret, in­klu­si­ve Gen­na­ro og Gol­fo i ’ Na­po­li’.

Ver­dens­bal­let for al­le

Ud­sty­ret med et godt iværk­sæt­ter­gen og or­ga­ni­sa­tions­ta­lent be­gynd­te Pe­ter Bo Ben­dixen i slut­nin­gen af 1990er­ne at præ­sen­te­re ver­dens­bal­let på Fre­de­riks­borg Slot i Hil­le­rød og ar­ran­ge­re stort an­lag­te gæ­ste­spil i USA, Sy­da­me­ri­ka og Syd­afri­ka med si­ne kammerater fra Den Kgl. Bal­let. Det gav ham et godt net­værk, der i dag kom­mer Tivoli til go­de, når han ar­ran­ge­rer in­ter­na­tio­na­le bal­let- og dan­se­gæ­ste­spil. Til som­mer gæl­der det kom­pag­ni­et Pi­lo­bo­lus fra USA.

Men han har ik­ke mindst skabt for­ny­el­se og høj­net det kunst­ne­ri­ske ni­veau på Pan­to­mi­me­te­a­tret. Her op­sæt­ter han blandt an­det vær­ker af Bour­non­vil­le, men præ­sen­te­rer og­så nye koreo­gra­fi er og har den­ne som­mer ind­budt Tim Rush­ton, Se­ba­sti­an Klo­borg og Tim Ma­ti­akis til at kre­e­re nye vær­ker. Et af Ben­dixens mål for Pan­to­mi­me­te­a­tret er at gø­re bal­let til­gæn­ge­lig for et bredt pu­bli­kum.

Royalt par­løb

På Pan­to­mi­me­te­a­tret har han fl ere gan­ge sam­ar­bej­det med dron­ning Mar­gret­he . Da han i 2012 koreo­gra­fe­re­de sin før­ste helaft ens­bal­let, ’ Nød­dek­næk­ke­ren’ , var det med sceno­gra­fi og kostu­mer af ma­jestæten.

For to år si­den etab­le­re­de han Tivoli Bal­let Sko­le, der i dag har over 200 ele­ver.

Pri­vat er Pe­ter Bo Ben­dixen en en­ga­ge­ret far og æg­te­mand, der værds­æt­ter tid med fa­mi­li­en i som­mer­hu­set i Nord­s­jæl­land. Sam­men med hu­stru­en, Julie Eng­berg, har han søn­nen Au­gust på 14 og dat­te­ren Op­he­lia på 11 år.

F ej­rin­gen er fo­re­lø­big ud­skudt på ube­stemt tid, da Au­gust skal kon­fi rme­res på sin fars run­de fød­sels­dag, » og det skal kun væ­re hans dag. «

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Til pre­mi­e­ren på Nød­dek­næk­ke­ren i Ti­vo­lis Kon­cert­sal i novem­ber blev bal­let­me­ster Pe­ter Bo Ben­dixen hyl­det af så­vel pu­bli­kum som Dron­ning Mar­gret­he, der stod for design af så­vel kostu­mer som kulis­ser. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.