FØR­STE AR­BEJ­DER­RE­GE­RING

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 91 år si­den 1924

LØVEN 22.07 - 22.08 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til at bry­de nog­le ru­ti­ner og va­ner, jo bed­re vil du ha­ve det. Du mær­ker en kedsom­hed, som du ger­ne vil bry­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er ik­ke for­di, der ik­ke er go­de mu­lig­he­der i luft en. Det hand­ler nok me­re om, hvor­vidt du er klar til at mod­ta­ge det, som vi­ser sig for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er en del uro om­kring dig i dag. Dog ik­ke me­re end du kan kla­re di­ne plig­ter. I aft en­ti­mer­ne får du en me­get be­ha­ge­lig over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du har de bedst tæn­ke­li­ge vil­kår til at fuld­fø­re nog­le op­ga­ver, som kan gi­ve dig et skub vi­de­re i dit ar­bejds­liv. Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* SKYTTEN 22.11 - 20.12 Som den stol­te Skyt­te du er, så skal der som re­gel me­get til, før du fø­ler dig ramt el­ler svig­tet. Men i dag er du sær­de­les føl­som og sår­bar. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 En ting er, at du selv er god til at kræ­ve en hel del af dig selv. Men når an­dre gør det, så ta­ger du det bå­de per­son­ligt og over­skri­den­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er ik­ke sik­kert, at di­ne om­gi­vel­ser er af sam­me op­fat­tel­se som du. Lad det ik­ke væ­re en brem­se­klods, men et ven­ligt skub fremad for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er vig­tigt, at du i dag hver­ken fø­ler dig svig­tet af di­ne om­gi­vel­ser el­ler af dig selv. Det er bedst at ta­ge da­gen, som den kom­mer. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**

261). ( Svær 6). ( Mid­del 12). ( Nem

- Thor­vald Stau­ning ( S) dan­ner Dan­marks før­ste ar­bej­der­re­ge­ring og skri­ver hi­sto­rie, da han ud­pe­ger ver­dens før­ste kvin­de­li­ge mi­ni­ster, Ni­na Bang, som un­der­vis­nings­mi­ni­ster. Thor­vald Stau­ning på Ama­li­en­borg Slots­plads om­gi­vet af par­ti­fæl­ler, på vej til kon­gen for at dan­ne re­ge­ring i 1924. Fo­to: Thor­vald Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.