Ver­dens­stjer­nen

Mer­ce­des C- Klas­se er ver­dens bed­ste bil 2015

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

WOR­LD CAR OF THE YEAR

Mer­ce­des har med­vind i dis­se år, se­ne­st un­der­stre­get på New York Au­to Show, hvor ty­sker­ne løb med tre ud af fem mu­li­ge sej­re, da 75 mo­torjour­na­li­ster fra 22 lan­de ud­del­te pri­ser.

De mest pre­sti­ge­fyld­te laur­bær gik til C- Klas­sen, der blev kå­ret som Wor­ld Car of the Year. 24 bi­ler kan­di­de­re­de til tit­len, i fi­na­len stod sla­get mod VW Pas­sat ( Årets Bil i Eu­ro­pa 2015) og ame­ri­ka­ner­nes egen Ford

SE­NE­STE NYT Mu­stang. Fler­tal­let stem­te på CKlas­sen, og ef­ter­føl­gen­de ro­ste jury­en C- Klas­sen for dens kva­li­tet, luksus­for­nem­mel­se, sik­ker­hed, kom­fort og kø­re­e­gen­ska­ber.

Ved New York Au­to Show kå­res og­så Wor­ld Luxury Car ( Årets Luksus­bil) - det blev Mer­ce­des S- Klas­se Coupé - og Wor­ld Per­for­man­ce Car ( Årets Sport­s­vogn) - det blev Mer­ce­des- AMG GT. I de to øv­ri­ge ka­te­go­ri­er - Wor­ld Gre­en Car og Wor­ld Car Design of the Year - sej­re­de BMW i8 og Ci­troën C4 Ca­ctus.

Af de 75 jury­med­lem­mer fra 22 for­skel­li­ge lan­de er fi­re kvin­der - to fra USA, en fra In­di­en og en fra Hol­land. Dan­mark er ik­ke med i jury­en, men Skan­di­navi­en er dog re­præ­sen­te­ret af sven­ske Ro­bert Col­lin fra Af­ton­bla­det.

Blandt den øv­ri­ge hæ­der til Mer­ce­des - nu fra vo­res egen, dan­ske an­de­dam - kan i flæng næv­nes Ber­ling­s­ke Me­di­as kåring af C- Klas­sen som Årets Bed­ste 2014 i klas­sen for sto­re mel­lem­klas­se­bi­ler. For få uger si­den blev Mer­ce­des C- Klas­se år­gang 2007- 11 hædret af en jury be­stå­en­de af mo­torjour­na­li­ster, her­un­der den­ne ar­ti­kels for­fat­ter, og bran­che­folk som Årets Brugt­bil.

Tid­li­ge­re vin­de­re

Det var 11. gang, at Wor­ld Car of the Year blev kå­ret, og af føl­gen­de li­ste over de ti tid­li­ge­re vin­de­re frem­går det ty­de­ligt, at ty­ske mær­ker og Volkswa­gen i sær­de­les­hed er lø­bet med laur­bær­re­ne. Seks ud af de ti fo­re­gå­en­de års vin­de­re er en­ten en VW el­ler en Au­di.

Au­di A3 ( 2014), VW Golf ( 2013), VW Up ( 2012), Nis­san Le­af ( 2011), VW Po­lo ( 2010), VW Golf ( 2009), Ma­z­da 2/ Ma­z­da De­mio ( 2008), Le­xus LS460 ( 2007), BMW 3- se­rie ( 2006) og Au­di A6 ( 2005).

2015 Wor­ld Car of the Year er Mer­ce­des- Benz C- Klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.